X

پست های ویژه دانشیار

موضوع پایان نامه رشته آموزش زبان انگلیسی

موضوع پایان نامه رشته آموزش زبان انگلیسی

در بخش پایان نامه های دانشیار آموزش های مختلفی ارائه شده است (ازمنو بالای سایت برروی پایان نامه کلیک کنید).

دانشجویان با استفاده از این آموزش ها می توانند "به متن کامل پایان نامه ها" دسترسی داشته باشند. همچنین می توانند "موضوعات جدید" رشته خود را بیابند و مورد بررسی قرار دهند و "بهترین موضوع" را انتخاب کنند.

در بخش "پایان نامه" کلیه اطلاعات لازم درخصوص نگارش پایان نامه ارائه شده است. این اطلاعات کمک می کند تا دانشجویان بتوانند به بهترین شکل پایان نامه خود را بنویسند و از آن "مقاله ISI" استخراج نمایند و از دانشگاه های برتر جهان پذیرش بگیرند.


فصل سوم و چهارم پایان نامه های این رشته  توسط دانشیار به زبان انگلیسی نوشته می شود. دانشجویان می توانند درخواست های خوب را در این زمینه به دانشیار ارسال نمایند. 
همچنین درصورتیکه در مرحله نوشتن پروپوزال هستید و هنوز موضوعی برای پایان نامه خود انتخاب نکرده اید، می توانید از راهنمایی اساتید و مشاوران مرکز بهره ببرید. اساتید مرکز برای شما موضوع انتخاب می کنند و در نگارش پروپوزال راهنمای شما خواهند بود. کسب اطلاعات بیشتر
 

 •  
 • اثر توضيح داده هاي مقابله اي در يادگيري زبان خارجي
 • اثر سوال  و جواب قبل از تدريس متن بر روي فهم دانشجويان از درس موردنظر
 • اثر مطالعه "خلاصه متن" در فهم متون خارجي
 • اختلاف‌ بين‌ زبان‌ گفتاري‌ و نوشتاري‌ دانشجويان‌ ايراني‌ كه‌ انگليسي‌ را به‌ عنوان‌ زبان‌ دوم‌ ياد مي‌گيرند
 • ارتباط بين سر فصل هاي درسي گرايشهاي دبيري ، مترجمي و ادبيات انگليسي و توانايي عمومي زبان دانشجويان
 • ارتباط بين نشانه هاي گفتاري، درک مطلب و مهارت زباني دانشجويان ايراني
 • ارتباط ميان درك يك نوشته و دانش واژگان همنشين
 • ارزيابي نقش عمق و گستره دامنه لغات در خواندن و درک مفاهيم در فراگيران زبان انگليسي در ايران
 • افزايش عکس العمل منفي
 • انتقال پذيري استراتژي هاي " امتناع" از زبان اول به زبان دوم "مطاله اي منظور شناختي"
 • انتقال مفاهيم منظور شناختي ( شيوه هاي حفظ وجهه در جواب به شکوه هاي اتهام برانگيز ) بر دانشجويان سطح پيشرفته زبان انگليسي
 • انتقال مفاهيم منظور شناسي در کنش زباني دانشجويان ايراني
 • انگيزه (Motivation) دانشجويان دانشگاه اصفهان در يادگيري زبان انگليسي به عنوان يک زبان خارجي در ايران
 • بررسي ارتباط بين نوع اصطلاح، مهارت زباني زبان آموزان ايراني، و عملکرد آنها در آزمونهاي اصطلاحات
 • بررسي الگوهاي معنايي و ساختاري تعاريف  و پاسخ هاي تعاريف فارسي
 • بررسي بکارگيري کليدهاي نحوي و معنايي در خواندن متون انگليسي و فارسي توسط دانش آموزان دبيرستاني
 • بررسي پديده تمجيد در کلام نوشتاري ( سبک نگارش نامه ) و نقش جنسيت در آن
 • بررسي تاثير انگيزش و نگرش بر مهارت گفتاري در محيط هاي علمي: مطالعه موردي دانشجويان ايراني
 • بررسي تاثير تقويت داده ها بر فراگيري کلمات همنشين دستوري از سوي زبان آموزان متوسط ايراني
 • بررسي تاثير دو شيوه نگارشي مستقيم نويسي و نوشتن ترجمه اي در نگارش زبان آموزان ايراني
 • بررسي تاثير نسبي واژگان و نکات دستوري بر درک مطلب.
 • بررسي تاثير همراهي شنود با بافت تصويري برگسترش درك شنيداري درزبان آموزان ايراني
 • بررسي تشابه شاخص زباني "توالي واژگاني" بين زبانهاي اول و سوم: مطالعه اي بروي صفات وصفي مستقيم درمازندراني و انگليسي
 • بررسي‌ جامعه‌ - زبانشناسانه‌ رويداد پوزشي‌ فارسي‌ درچار چوب‌ واژه‌ها معنا و ساختارهاي‌دستوري‌ موجود در استراتژيهاي‌ پوزش‌ فارسي‌ و پيامدهاي‌ آموزشي‌ آن‌
 • بررسي خطاهاي رشد در مقابل خطاهاي مانا در نگارش توضيحي زبان آموزان ايراني
 • بررسي دانش ايميل نويسي در زبان آموزان ايراني: تاثير فاصله ي اجتماعي و صميميت بر رسميت ايميل هاي ارسال شده
 • بررسي دانش واژگاني زبان مادري و  تاثير در روند يادگيري واژگان زبان دوم
 • بررسي درك جملات با كلمات پرسشي چندگانه (دوگانه) انگليسي توسط انگليسي و فارسي زبانان
 • بررسي ديدگاه فراگيران انگليسي با عنوان يك زبان خارجه پيرامون نقش دانش قبلي در خواندن و درك مفاهيم
 • بررسي رابطه بين مهارت زبان فارسي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ارامنه در مقايسه با دانش آموزان فارسي زبان (در اصفهان)
 • بررسي رابطه بين هوش درون گرايي/برون گرايي و تأثير آن بر مهارت گفتاري در زبان خارجي
 • بررسي رابطه ميان آگاهي از ساختار متون گزارشي و يادآوري اطلاعات موجود در آن ها
 • بررسي روايي و قدرت تميز آزمون تک (C-Test) در سنجش توانايي جامع زبان براي فراگيران زبان انگليسي ايران
 • بررسي روش نوين درارتقاء انتقال يادگيري از زبان مادري به موقعيت هاي مشابه يادگيري واژگان در زبان دوم
 • بررسي سازه روايي آزمون FCE بخش خواندن و درک مطلب براي فراگيران زبان انگليسي در ايران
 • بررسي شناخت محور زبان گرداني در عملکرد نوشتاري فراگيران ايراني زبان دوم
 • بررسي فرضيه سلسله مراتب ساختاري يادگيري جمله واژه هاي موصولي انگليسي براي يادگيران ايراني
 • بررسي مشکلات بياني-کلامي در متون علمي : مقايسه‌درون‌ زباني‌ و بين‌ زباني‌ از درك‌اطلاعات‌ صريح‌ و تلويحي‌ به‌ زبانهاي‌ انگليسي‌ و فارسي‌
 • بررسي مقابله اي رابطه ارجاع دوگانه در متون درسي دانشگاهي انگليسي و فارسي
 • بررسي مقابله اي عناوين روزنامه هاي انگليسي و فارسي و کاربرد آن در ترجمه
 • بررسي مقابله اي کنش گفتاري معذرت خواهي در زبان اموزان فارسي و کردي با ساختار مشابه در انگليسي
 • بررسي مقايسه اي سه نوع تست ديکته بعنوان شاخص هاي اندازه گيري مهارت شنيداري و بسندگي زباني
 • بررسي مقايسه اي کنشي گفتاري «درخواست» در دو زبانه هاي ارمني و بومي زبانان فارسي از ديدگاه جامعه شناسي زبان و منظورشناسي.
 • بررسي مقطعي عملکرد زبان آموزان در خواندن متون تخصصي و عمومي
 • بررسي ميزان خطاهاي زبان آموزان فارسي زبان در كاربرد كلمات هم نشين دستوري و واژگاني
 • بررسي نشانه هاي ترديد در گفتگوي آني انگليسي زبانها و يادگيرندگان انگليسي.
 • بررسي نقش آموزش صريح راهکارهاي ارتباطي بر پيشرفت مهارتهاي محاوره اي فراگيران زبان دوم در سه سطح مبتدي، ميانه و پيشرفته
 • بررسي نقش تاملي و تکانشي بودن دانشجويان رشته زبان انگليسي در موفقيت آنان در فراگيري زبان خارجي
 • بررسي‌ نقش‌ سن‌، جنسيت‌ و آموزشهاي‌ قبلي‌ دانشجويان‌ رشته‌ زبان‌ انگليسي‌ در موفقيت‌ آنان‌ در فراگيري‌ زبان‌  
 • بررسي نقش متفاوت انواع ابزار انسجام در خواندن و درک مطلب دانشجويان زبان انگليسي
 • بررسي نقشهاي متفاوت لغات محتوايي و دستوري در خواندن زبان انگليسي
 • بررسي و تجزيه و تحليل خطايي ترجمه متون تجاري فارسي به انگليسي از ديدگاه آموزشي
 • بررسي‌ وجود توانش‌ منظور شناختي‌ زبان‌ در فراگيران‌ بزرگسال‌ زبان‌ خارجي‌
 • تاثير ادراک ديداري و شنيداري بر حافظه در يادگيري ارتباطي
 • تاثير ارائه مفاهيم زيربنايي استعاري افعال مرکب بر يادگيري اين افعال
 • تأثير استراتژيهاي يادگيري زبان بر روي رشد مهارت خواندن
 • تاثير آموزش دانش فراکلامي بر خو اندن و درک مطلب زبان آموزان در زبان آموزآن در زبان دوم
 • تاثير آموزش زبان در متن از طريق تکاليف آموزشي پيرامون شعر و سرودهاي انگليسي بر يادگيري و بخاطر سپاري دستور زبان: مطالعه موردي زبان آموزان ايراني
 • تأثير آموزش صريح نشانه هاي فراگفتماني برعملکرد نوشتاري فراگيران زبان خارجي
 • تاثير انگيزه و نوع زبان مورد يادگيري بر استفاده از استراتژِيهاي آموزش زبان
 • تاثير انواع بازخورد هاي تصحيحي بر غلطهاي دستوري در نوشتار انگليسي دانش آموزان پيش دانشگاهي
 • تأثير انواع بازخوردهاي اصلاحي تعاملي و غيرتعاملي بر پيشرفت دانش دستور شفاهي در زبان دوم
 • تاثير بازشوئي امتحان کنکور بر روش تدريس و شيوه ارزشيابي معلمان زبان انگليسي در ايران
 • تاثير بررسي نقش متفاوت انواع ابزار انسجام درنوشتار استدلالي زبان آموزان پيشرفته ايراني
 • تأثير تدريس راهبردهاي تقويت حافظه و ميزان فراگيري لغات انگليسي در بين دانش‌آموزان ايراني
 • تاثير تدريس گونه هاي کلامي بيان و بديع در درک متون پزشکي و فني مهندسي.
 • تاثير تصحيح شفاهي اشتباهات توسط معلم و يا توسط همدرسان بر دانش خودآگاه و ناخودآگاه زبان آموزان ايراني در مورد تک واژه سوم شخص مفرد –s و تک واژه با قاعده زمان گذشته –ed
 • تاثير تصحيح فوري خطاها و تصحيح همراه با تاخير خطاها در روي يادگيري زبان آموزان انگليسي
 • تأثير تقويت داده ها در فراگيري قواعد ساختاري زبان انگليسي
 • تأثير توليد زبان بر انگيزش آگاهي و يادگيري زبان دوم.
 • تاثير خلاقيت بر يادگيري واحدهاي نحوي
 • تاثير خودکار کردن جزء تلفظي بر درک مطلب و سرعت خواندن" مطالعه اي در زمينه روانشناختي زبان"
 • تاثير دانش‌ فرهنگي‌ به‌ عنوان‌ پيش‌ سازمان‌ دهنده‌ در خواندن‌ و درك‌ مفاهيم‌
 • تاثير روش اندازه گيري بر مقادير  بدست آمده از توانش خواندن و درک مفاهيم
 • تاثير روش تدريس دو سويه بر درک مطلب زبان آموزان متوسط ايراني  
 • تاثير روش وظيفه محور زبان بر يادگيري ساختارهاي نشانگر وجود در زبان انگليسي
 • تاثير روشهاي برجسته سازي بر ياد آوري لغات ناشناخته
 • تاثير زبان مادري بر روي فراگيري لغت در زبان بيگانه
 • تاثير ساده‌ سازي‌ درون‌ داد از نظر ساختار نحوي‌ و متغيرهاي‌ زماني‌ بر ادارك‌ شنيداري‌ بين‌ سطوح‌ مختلف بسندگي‌ زباني‌
 • تاثير ساده‌ كردن‌ متون‌ از نقطه‌ نظر ساختاري‌ واژگاني‌ و ارجاعي‌ و تاثيرآن‌ بردرك‌ مطلب‌ متون‌ خواندني‌
 • تاثير سوالات ساختاري و ادراکي بر درک مطلب زبان آموزان
 • تاثير طبقه بندي کلمات بر يادگيري واژگان
 • تأثير كاربرد استراتژي‌هاي يادگيري زبان برتقويت مهارت شنيداري زبان‌آموزان
 • تاثير لغات فني در درک لغات نيمه فني و غيرفني فراگيران زبان انگليسي بعنوان زبان دوم در متون انگليسي تخصصي
 • تاثير متن‌ زمينه‌ بر يادگيري‌ لغت‌ در زبان‌ دوم‌
 • تاثير نوع كلام بر مهارت تكلم در زبان انگليسي
 • تأثير يادگيري تصادفي واژگان بر حفظ و يادگيري آنها توسط زبان آموزان ايراني
 • تاثير يادگيري وابسته/غيروابسته روي عملکرد دانشجويان ايراني در رابطه با زير مهارت هاي درک مطلب شنيداري
 • تبادل معنا و توجه در فضاي مجازي: تاثير گپ اينترنتي در فراگيري زبان دوم
 • تبديل مقوله اي دستوري در ترجمه هاي ادبي : بررسي اسم معنا در « پيرمرد و دريا »
 • تجزيه و تحليل بين فرهنگي تعارف در زبانهاي انگليسي و کردي و کاربردهاي آموزشي آن
 • تجزيه و تحليل پيامهاي الكترونيكي: دريچه اي نو به سوي نگارش تخصصي (بررسي نامه هاي مبادله شده بين متخصصين رشته آموزش زبان انگليسي)
 • تجزيه و تحليل گفتماني و صوري سياق كلام در پست الكترونيكي: بررسي مقابله أي پيام هاي پست الكترونيكي بين متخصصين گروه هاي زبان انگليسي و زيست شناسي
 • تجزيه و تحليل مقابله اي استفاده از ترفندهاي طفره زباني در مقالات تحقيقي به زبانهاي انگليسي و فارسي: نقش زبان و فرهنگ بر انتخاب گونه هاي طفره ها در رشته هاي تحصيلي مختلف
 • تجزيه و تحليل مقابله اي ساختار داستانهاي كوتاه فارسي و انگليسي وكاربرد آن در تدريس نگارش به زبان انگليسي
 • تحقيق‌ روشهاي‌ درخواست‌ والدين‌ از فرزندان‌ در بين‌ افراد يك‌ زبانه‌ (فارسي‌ زبان‌) و افراد دو زبانه‌(ارامنه‌):پژوهشي‌ مقابله‌اي‌ در زمينه‌ پراگماتيك‌ كاربردي‌
 • تحليل نيازهاي گفتماني و صوري دانشجويان روانشناسي و جامعه شناسي
 • تشخيص و ساختن مرزهاي بند در نوشتار توضيحي فراگيران زبان انگليسي در ايران
 • تضادهاي همايي در ترجمه اصطلاحات انگليسي- فارسي توسط فراگيران زبان دوم و سوم
 • تغيير نمود وضعي کلمات با ديدن متن گفتار هاي آني: بررسي تاثير ديدن انواع مختلف فيلم هاي زير نويس شده بر عملکرد زبان آموزان پيشرفته در تکليف زباني ارزيابي وضعي و تست فراخواني فعال لغت
 • تغييرات در فرايند وضوح در ترجمه از زبان انگليسي به زبان فارسي
 • جايگاه ضماير موصولي و ضماير تکرار در زبان بينابيني فارسي زباناني که در بزرگسالي انگليسي يا آلماني را فرا مي گيرند
 • خطاهاي معنايي در نوشته هاي زبان آموزان ايراني
 • خواندن متون اينترنتي: فصلي نوين در خواندن زبانهاي خارجي
 • دانش فراكلامي و استفاده از آن در نوشتارزبان آموزان ايراني
 • دست برتري و يادگيري زبان خارجي پژوهشي در مورد يادگيري زبان خارجي ( انگليسي ) دانش آموزان ايراني از ديدگاه شبکه هاي عصبي
 • دوزبانگي‌ و يادگيري‌ دستور زبان‌ انگليسي‌ بعنوان‌ زبان‌ خارجي‌
 • رابطه بين پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان ايراني زبان انگليسي و نگرش آنها نسبت به زبان انگليسي به عنوان يک زبان خارجي
 • رابطه بين دانش تخصصي معلمين زبان انگليسي و موفقيت دانش آموزان راهنمايي در يادگيري زبان انگليسي
 • رابطه بين عمق و دامنه دانش لغوي و سهولت و موفقيت در استنتاج لغات زبان دوم
 • رابطه جنس و سن با ادب مطالعه بين فرهنگي
 • رابطه متغير شناختي استقلال / وابستگي ميداني با خواندن و درك مطلب زبان انگليسي
 • رمز گرداني در حين نگارش به زبان دوم
 • روش مرحله اي نوشتار در آموزش نگارش انگليسي
 • روش موازي و غيرموازي در نوشتار زبان انگليسي
 • رويکرد دبيران زبان انگليسي در تدريس مهارت خواندن : مقايسه اي بين تاکيد بر معني و تاکيد بر قواعد
 • ساختمان‌ نهاد جمله‌ در متون‌ توضيحي‌ و توصيفي‌ : مطالعه‌ دستگاهي‌ - كاركردي‌ مدخلهاي‌دايرة‌المعارفهاي‌ كودكان‌ و بزرگسالان‌
 • طراحي و بررسي خودآزمايي خردمحور
 • عنوان پايان نامه
 • عوامل انسجام و درک مطلب
 • فرسايش واژگان زبان دوم: بررسي الگوهاي فراموش نشده پس از وقفه در آموزش
 • فرضيه هاي توانش زباني درآموزش زبان ( توانش واحد و توانش تفکيک پذير )
 • فرمت سؤالي چندگزينه‌اي و چندگزينه‌اي درست- نادرست: يک مقايسه بين دو نسخه ازيک آزمون مشابه ازامتحانات ورودي دانشگاههاي دولتي ايران
 • فمينيزم و ارزيابي درکت شعر
 • فنون آموزش بر اساس خصيصه هاي روانشناختي : بررسي ارتباط بين سبک يادگيري وابستگي / استقلال ميداني و آموزش دستور زبان بصورت يکپارچه در متن / مجزا
 • كاربرد و تجزيه‌ و تحليل‌ عناوين‌ خطابي‌ درآثار نمايشنامه‌ نويسان‌ ايراني‌
 • کليشه هاي بياني زبان دوم و فرضيه ساختار خلاق در فراگيري زبان دوم : حالت نحوي ضماير پرسشي
 • کمال گرايي و کنش زباني: ارتباط ميان کنش زباني زبان آموزان و تمايلات کمال گرايانه شان
 • گزينش واژگان در کتابهاي انگليسي دوره راهنمائي تحصيلي
 • محدودخواني با تأكيد بر افعال كمكي مجهول: پذيرش ساختار زباني و درك مطلب در ميان دانش‌آموزان ايراني در مقطع دبيرستان  
 • مشاهده و توصيف خطاهاي پايا در ساخت زمان افعال انگليسي در ميان دانشجويان ايراني که به تحصيل زبان انگليسي به عنوان يک زبان خارجي مشغولند
 • مشكلات‌ ساختاري‌ - بافتاري‌ دانشجويان‌ رشته‌ زبان‌ انگليسي‌ ، مقطع‌ كارشناسي‌، در انشاء انگليسي‌
 • مشکل نگارشي يا مشکل زباني؟
 • مطالعه مقدار اضطراب و پنداشت از خود فراگيران ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در تمرينهاي ارتباط شفاهي
 • مطالعه‌ و مقايسه‌ اجتماعي‌ - پراگماتيك‌ تعارف‌ در زبانهاي‌ انگليسي‌ و فارسي‌  
 • معاني مجازي اسامي حيوانات : تعبير مفاهيم استعارات و تشبيهات در درك متون انگليسي
 • مقايسه تأثير پيش تدريس دستور زبان و واژگان بر خواندن و درك مفاهيم فرا گيران ايراني را به عنوان يك زبان خارجه فرا مي گيرند : خواندن از ديد گاه تئوري طرح واره ها
 • مقايسه تاثير دو نوع خواندن متون ( خواندن همراه با تمرين در مقابل خواندن تنها ) بر يادگيري لغت در زبان دوم
 • ميزان استاد محوري در مقايسه با دانشجو محوري کلاسهاي درسي زبان انگليسي
 • نقش برونداد مفهوم در توليد برونداد تصحيح شده: بررسي فراگيران ايراني زبان انگليسي
 • نقش جنسيت در شناسايي استعاره و مجاز در متون ادبي
 • نقش جنسيت و موقيت اقتصادي اجتماعي بر استراتژيهاي نشان، دادن ادب مطالعه بين فرهنگي
 • نقش‌ دو زبانكي‌ در يادگيري‌ واژگان‌ زبان‌ ديگر
 • نقش ضبط مکالمه دو نفري و گفتار تک نفري در روان صحبت کردن و يا صحيح صحبت کردن زبان خارجي
 • نقش عوامل غيرمنتظره در متن و تاثير آن در حفظ يادآوري اجزاء متن
 • نقش يادگيري ضمني دستور زبان از طريق درك مطلب
 • نوع برخورد با واژگان و تاثير آن بر يادگيري واژگان اصلي انگليسي به عنوان  يک زبان  خارجي
 • همبستگي متني و انسجام متني در نوشتار دانشجويان زبان انگليسي در ايران
 • واحدهاي پردازشي در بيان جملات زبان انگليسي «مطالعه اغلاط فراگيران زبانهاي خارجي»
 • يادگيري افعال روانشناختي در زبان انگليسي به عنوان زبان دوم/سوم توسط فارسي زبانان تک زبانه و عرب زبانان ايراني دو زبانه
 • يادگيري لغت به صورت ضمني از طريق خواندن داستان کوتاه براي تفريح و سرگرمي

 

 

نحوه انتخاب موضوع پایان نامه  Research proposal چیست  ایرادات احتمالی در انتخاب موضوع تحقیق

  ویژگی های یک موضوع تحقیق مناسب  انتخاب موضوع تحقیق  سوال تحقیق

  نمونه فصل 4 پایان نامه  نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد pdf  دانلود رایگان پایان نامه 

 راحت ترین راه نوشتن منابع پایان نامه موضوعات جدید برای پایان نامه های فوق لیسانس و دکتری  شیوه جستجوی مقالات جدید

  شیوه جستجو فایل PDF پایان نامه ها  چگونه پایان نامه جدید دانلود کنیم؟

Print
16244 رتبه بندی این مطلب:
3/3
نظرات بسته شده است.

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

دی ان ان