X

پست های ویژه دانشیار

عنوان پایان نامه ریاضی گرایش محض

عنوان پایان نامه ریاضی گرایش محض

در بخش پایان نامه های دانشیار آموزش های مختلفی ارائه شده است (ازمنو بالای سایت برروی پایان نامه کلیک کنید).

دانشجویان با استفاده از این آموزش ها می توانند "به متن کامل پایان نامه ها" دسترسی داشته باشند. همچنین می توانند "موضوعات جدید" رشته خود را بیابند و مورد بررسی قرار دهند و "بهترین موضوع" را انتخاب کنند.

در بخش "پایان نامه" کلیه اطلاعات لازم درخصوص نگارش پایان نامه ارائه شده است. این اطلاعات کمک می کند تا دانشجویان بتوانند به بهترین شکل پایان نامه خود را بنویسند و از آن "مقاله ISI" استخراج نمایند و از دانشگاه های برتر جهان پذیرش بگیرند.


 • *C - ضريبهاي خارجي به وسيله اعمال جزيي و اعمالي از نيم گروههاي وارون
 • *C- حاصلضرب‌هاي خارجي بوسيله عمل‌هاي جزئي از گروههاي گسسته و عمل نيم‌گروههاي وارون
 • Lp– تئوري همريختيهاي استاندارد در جبرهاي پيچشي وزندار
 • P-جمع‌ پذير و كاربرد آن‌ در فضاي‌ باناخ‌.
 • اتحادهاي چند جمله اي Z-مدرج از جبر ماتريسهاي كامل  
 • ارائه برخي خصوصيات حلقه هاي گرنشتاين بر اساس بعد گرنشتاين آنها
 • ارنز منظم پذيري بعضي از جبرهاي باناخ
 • آرنز- منظم پذيري جبرهاي نيم گروهي وزن دار
 • آشوب بر حسب نگاشت(x→ ω( x , f و توصيف مجموعه هاي ω_ حدي
 • اصل تغييراتي اکلند و کاربردهاي آن
 • اعداد فولنر و انواع‌ شرايط‌ فولنر براي‌ ميانگين‌ پذيري‌ نيم‌ گروهها
 • اندازه و بعد هاسدورف در فضاي زيرمجموعه هاي فشرده خطي حقيقي
 • انواع قضيه نمايش ريز و فرمولهاي پيچش
 • ايده آلهاي استاندارد و غير استاندارد جبر پيچشي وزندار سريهاي تواني
 • ايده‏الهاي تحويل يافته و ايده‏الهاي تحويل يافته نسبت به مدولهاي آرتيني و بستار صحيح آنها نسبت به دنباله‏هاي دقيق
 • بازنويسي حاصلضرب عناصر گروه.
 • برخي شرايط ترکيبياتي انگل بر گروهها.
 • برخي فضاي تابعكهاي خطي روي جبرهاي (Ap(Gدر گروه موضعاً فشرده G
 • برخي مسايل تركيبياتي در گروه ها و كاربردهايي از قضيه رامزي
 • بردارهاي هيچ جا صفر در نگاشت هاي خطي
 • بررسي‌ اجمالي‌ توابع‌ داربوبئريك‌ و درج‌ آنها بين‌ دو تابع‌ مقدار حقيقي‌
 • بررسي‌ تساوي‌ فضاهاي‌ توابع‌ روي‌ نيم‌ گروههاي‌ نيم‌ توپولوژيك‌ و گروههاي‌ توپولوژيك‌
 • بررسي توابع همبند حقيقي
 • بررسي سيستمهاي مسيري اولين برگشتي توابع پيوسته اولين برگشتي و دسته بندي توابع بئر1 در اين راستا
 • بررسي شرايط بهينگي و دوگانگي براي مسائل كسري
 • بررسي كونز ـ ميانگين‌پذيري روي جبر باناخ
 • بررسي گراف هاي غير دوري گروه هاي با مرتبه هاي كوچك  
 • بررسي گراف هاي ناجابه جايي گروه هاي کوچک
 • بررسي گروههاي موضعا مدرج با يک شرط پوچ تواني روي زيرمجموعه هاي نامتناهي
 • بررسي مجموعه ايده آلهاي اول وابسته به مدول كوهمولوژي موضعي
 • بررسي مرکز توپولوژيکي دوگان دوم جبرهاي باناخ.
 • بررسي هندسي نقاط فرين در فضاهاي نرم ‏دار و بررسي فضاهاي باناخي كه داراي مجموعة حامل مي‏باشد
 • بستار صحيح ايده آلها نسبت به مدولهاي تزريقي روي حلقه هاي نوتري جابجائي
 • بعدهاي همولوژيكي گورنشتاين
 • بعضي از دستاوردهاي مربوط به زيرمدولهاي اول و اوليه
 • پيرامون يك مسئله تركيبي در واريتة گروهها
 • پيوستگي مزدوج فنچل توابع محدب
 • تابع اسکالري غيرخطي و مسائل شبه تعادل برداري تعمِيم يافته
 • تابعگون هاي مشتق شده گرنشتاين
 • تجزيه‌هاي‌ متناقض‌ گروه‌ها.
 • تحدب تعميم يافته، يكنوايي تعميم يافته و كاربردها
 • تحدب متريک کوباياشي روي خمينه هاي مختلط
 • تحليل : ميانگين پذيري قوي و ضعيف روي جبرهاي پيچشي وزندار
 • تحليل تزريقي گرنشتاين و يکدست گرنشتاين مدول ها روي حلقه هاي گرنشتاين
 • تست مدول هاي گرنشتاين
 • تعريف جديدي از ايده الهاي اول وابسته
 • تعميمي از مدول هاي‌كوهن-مكولي توسط نظريه تاب
 • تقارن در صفر شدن Ext روي حلقه هاي گرنشتاين
 • تقريب هاي يکاني چپ در جبر عملگرهاي فشرده روي فضاهاي باناخ
 • تقريب هموار توابع ليپ شيتز روي خمينه هاي ريماني
 • توابع پيوسته نوعي و کاربرد آن
 • توابع معين مثبت و منفي روي ابرگروهها
 • توابع موضعاً ليپ شيتز بر روي خمينه هاي ريماني
 • توصيف ساختار هسته جبرهاي لي آفاين تعميم يافته (تا حد مرکز آنها)
 • جبر اندازه‏ها روي نيم گروههاي توپولوژيكي C– متمايز
 • جبرهاي پوششي.
 • جبرهاي پيچشي وزن دار بدون هماني تقريبي كراندار
 • جبرهاي جابجائي و مثالهاي نقض
 • جبرهاي حلقوي مکرر
 • جبرهاي عملگر رأسي، ابرجبرهاي عملگر رأسي و مدولهاي آنها
 • جبرهاي فوريه – استيلجس و مضارب هرز –شار و توابع تقريباً متناوب ضعيف روي گروههاي موضعاً فشرده
 • جبرهاي لي آفين تعميم و سيستم ريشه آنها
 • جبرهاي لي يكدار استينبرگ و همولوژي دو وجهي جاوله
 • چتبره‌هاي كوانتومي و ساختار جبرهاي لي شبه ساده بيضوي
 • چه هنگام برد يک ضربگر روي جبر باناخ، بسته است؟
 • حاصل‌ ضرب‌ و مجموع‌ تواني‌ مشتقات‌
 • حد معکوس و ارتباط آن با تئوري سيلو در FC-گروهها
 • حساب ايده آلي در حلقه هاي نوتري با اتحاد کثيرالجمله اي
 • حلقه‏هاي گروهي از حلقه‏هاي مدرج
 • خمينه هاي هذلولوي و مشخصه سازي آنها
 • خواص (V) ,(V*) ,(u) پلچينسكي
 • خواص معادل با n–جايگشت پذيري گروههاي نامتناهي
 • درباره نابرابري هاي تغييراتي تعميم يافته و كاربرد آنها
 • درج يک تابع پيوسته بين دو تابع مقدار حقيقي
 • درون نسبي، دوگان فنچل و کاربردهاي آن
 • دنباله پذيري گروهها
 • دنباله‏هاي كوشي ضعيف و زير مجموعه‏هاي فشردة ضعيف L1(E)
 • دنباله‏هاي نموي گروههاي متناهي المولد
 • دوگان دوم  L1(G)و جبرهاي باناخ مربوط به گروههاي توپولوژيکي موضعا فشرده
 • دوگان مزدوج در بهينه سازي برداري و کاربردهايي از نابرابري تغييراتي برداري
 • دوگانگي اويلر و هميلتونين شمولي
 • ديفرانسيل پذيري فرشه و ديفرانسيل پذيري گتو در فضاهاي باناخ
 • روش برنامه ريزي پويا براي مسائل كنترل بهينه روي فضاهاي غير خطي
 • روش زيرگراديان براي مسائل بهينه سازي با قيدهاي غيرخطي
 • روش هاي آناليز غير هموار روي خمينه هاي ريماني
 • زير مجموعه هاي فشرده و فشردة ضعيف فضاهاي عملگري
 • زيرمدول هاي اول و راديکال روي حلقه هاي جابه جايي
 • زيرمشتق‌پذيري توابع روي خمينه‌هاي ريماني.
 • ساختار توسيعي حلقه هاي جابجايي نوتري
 • ساختار مجموعه هاي جاذب توابع پيوسته
 • ساختاري از گروههاي 3 – انجل
 • سيستم ريشه تعميم يافته به وسيله يك گروه آبلي و جبر‌هاي لي نظير آن
 • سيستم هاي ريشه آفين تعميم يافته غير كاهشي از پوچي 3
 • سيستم‏هاي ريشه افين تعميم يافته و گروه‏هاي ايل آنها (تبديلات كاكستر)
 • شرايط انگل روي گروهها
 • شرايط بهينگي براي مسايل بهينه سازي مجموعه- مقدار
 • شرايط بهينگي براي مسائل بهينه سازي نيم- نامتناهي
 • شرايط بهينگي براي مسائل ديفرانسيل تفاضل - شمولي
 • شرايط بهينگي مسائل دو سطحي غيرخطي
 • شرايط زيرنرمالي در گروه هاي غير تابدار
 • شرايط لازم در مسائل کنترل بهينه غيرهموار
 • شرط بهينگي مرتبه دوم در بهينه سازي غير خطي
 • شمارش مرکزسازها و بازنويسي پذير ي در گروههاي متناهي
 • ضربگرها و ايده‏آلها در دوگان دوم جبرهاي باناخ مربوط به گروههاي موضعاً فشرده
 • طبقه بندي گروه هاي که هر حاصل ضرب از چهار عنصر انها جايگشت پذير است
 • عملگرهاي دو خطي منظم آرنز.
 • عملگرهاي کاملا پيوسته وخاصيت‌ دانفورد - پتيس‌ روي‌ فضاهاي‌ باناخ
 • فاکتورهاي همگرايي و فشردگي در جبرهاي پيچشي وزندار
 • فضاهاي‌ توابع‌ تقريباً متناوب‌ روي‌ نيم‌ گروهها
 • فوق توابع، ميکرو توابع و کاربرد آنها
 • فيدبك پايدارساز وكنترل پذيري مجانبي
 • قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي توپولوژيكي
 • قضاياي نقطه ثابت، انتخاب و بهترين تقريب در فضاهاي R- درخت براي نگاشت هاي چندمقداري
 • قضية بوخنر براي نيم گروه هاي شبه مخروط متناهي البعد
 • قضيه بوخنر و گشتاورهاو سدرف روي نيمگروههاي موضعا فشرده بنيادي
 • كنج ها براي فضاهاي هيلبرت و باناخ
 • كوهومولوژي مرتبه اول جبرهاي نيم گروهي باناخ
 • کرانهايي براي گروههاي موضعا پوچتوان در يک واريته خاص
 • کسرهاي تعميم يافته و همبافتهاي هيوگ تعميم يافته و ارتباط آنها با همبافتهاي کازين و کسرهاي تعميم يافته مدرج
 • گروه خودريختي هاي حاصلضرب پيچشي استاندارد
 • گروه خودريختي هاي مرکزي.
 • گروه هاي 9- مرکزساز
 • گروه هاي انگل و قوانين نيم گروهي
 • گروه هاي پوشيده شده توسط تعداد متناهي زيرگروههاي پوچتوان
 • گروه هاي نيم کامل
 • گروهها با خودريختي هاي تقريبابديهي
 • گروه‌هاي 3 ـ بازنويسي پذير
 • گروههاي‌ باخاصيت‌ جايگشت‌پذيري‌ حاصلضرب‌ زير گروهها
 • گروههاي حاوي زيرمجموعه هاي متعدد جابجاشونده
 • گروههاي دو مولدي
 • گروههاي شامل زيرگروههاي جابجاشونده فراوان
 • گروههاي ظريف و گراف غيردوري وابسته به يک گروه
 • گروههاي متناهي با رده‏هاي مزدوجي كوچك
 • گروههاي مرتبه-انتقالي
 • گروههاي موضعاً فشرده ميانگين پذير داخلي
 • گروههايي كه اجتماع زيرگروههاي سره هستند
 • گروه‌هايي که اجتماع تعداد متناهي زير گروه هستند
 • گسترش توابع بئر -1 روي فضاهاي توپولوژيک
 • الگوريتم نقطه تقريبي روي خمينه هاي ريماني
 • ماتروييد و تريد.
 • مجموعه هاي فشرده ضعيف در فضاهاي موضعا محدب
 • مجموعه‌ها و توابع محدب اپي ـ ليپشيتزي فشرده در فضاهاي نرمدار خطي
 • مجموعه‌هاي‌ حددار در فضاهاي‌ باناخ‌ و موضعا"محدب‌ و خاصيت‌ گلفاند-فيليپس‌(GP)
 • مجموعه‏هاي منفرد يك مدول روي حلقه‏هاي موضعي كهن ـ مكولي
 • مدلهاي بهينه سازي چند هدفه در صنعت نفت
 • مدول‌هاي‌ آرتيني‌ روي‌ حلقه‌هاي‌ جابجايي‌
 • مدولهاي‌ آرتيني‌كو-كهن‌-مكولي‌ روي‌ حلقه‌هاي‌ جابجائي‌
 • مدولهاي کسرها تعميم يافته مدرج و مدولهاي کموهمولوژي موضعي عمومي مدرج
 • مدولهاي کسرهاي تعميم يافته و حلقه ها و مدولهاي مدرج
 • مدولهاي هم کج و تزريقي محض
 • مرابطه مدول هايي با جمعوند هاي نيم دوگان يا G-تصويري
 • مراكز توپولوژيك برخي از جبرهاي باناخ
 • مراکز توپولوژيک و ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
 • مركزهاي تعميم يافته مجموعه‌هاي متناهي و مجموعه‌هاي كراندار نامتناهي
 • مسائل بهينه سازي غير هموار چند هدفه مرکب
 • مسائل كنترل چند هدفه و كاربردهاي آن
 • مسائل و نتايجي پيرامون سوال پل اردوش
 • مشابه سازي از گروهها در حلقه – مسئله‏اي از پائول اردوش و بي – اچ – نويمن
 • مشتق پذيري نگاشتهاي ليپشيستي در فضاهاي فرشه و كاربردها
 • مشتق روي جبرهاي گروهي
 • مضارب فشرده روي جبرهاي پيچشي وزندار
 • مطالعة گروههاي بازنويسي‌پذير
 • مطالعه پوششهايي از گروههاي متقارن درجه کوچک
 • مطالعه حلقه هاي کرول
 • مطالعه زيرگروههاي p- گروههاي متناهي
 • معادلات هميلتون ژاکوبي روي خمينه هاي ريماني
 • مفاهيم تعميم يافته از ميانگين پذيري
 • مقايسه مجتمع‌هاي چند مدرج و غير مدرج كوزان
 • موجکها و نمايش هاي انتگرالپذير مربعي.
 • ميانگين پذيري جبرهاي فوريه و فوريه-استيليس
 • ميانگين پذيري ضعيف جبرهاي باناخ روي گروههاي موضعأ فشرده
 • ميانگين‌ پذيري‌ ضعيف‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ نيم‌گروههاي‌ گسسته‌ و مشتقات‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ نيم‌ گروه‌ توپولوژيك‌ مرتب‌ كلي‌
 • ميانگين پذيري نيم گروهها و ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
 • ميانگين هاي برداري مقدار
 • نابرابري هاي تغييراتي برداري
 • نابرابريهاي تغييراتي و كاربرد آن در مسائل تعادل اقتصادي
 • نتايج جديد بر فضاي   
 • نتايج معادل در نظريه ي ميني ماکس
 • نتايجي پيرامون CC-گروههاي‌ پوچ‌ توان‌ - بواسطه‌-چرنيكوف‌
 • نتايجي پيرامون FC-گروهها
 • نتايجي در گروههاي آبلي آزاد تاب با رتبه متناهي
 • نرم‎هاي مختل شده مجانبي از فضاهاي كلاسيك با كاربرد در نظرية نقطه ثابت  
 • نسخه °c در فضاي عملگرهاي فشرده
 • نقاط ثابت و مسايل شبه تعادل
 • نقاط ثابت، تعادل و نابرابري هاي مينيماکس از اقتصاد مجرد و غير فشرده
 • نگاشت هاي کامل و موضوعات مرتبط با آن
 • نمايش انتگرالي نيم گروه هاي نرمال بي کران
 • نمايش نيمگروه هاي *- دار
 • نمايش ها و مضارب بر نيم گروههاي بنيادي با عنصر هماني
 • نمايش هاي وزني بيشين انتگرال پذير مربعي
 • نمايشهاي جبرهاي گروه در فضاهاي نگاشتهاي کاملاً کراندار
 • نيم‌گروه‌هاي C- متناهي شمارش‌ پذير نيم تام S صادق در S=S+S
 • هماني هاي تقريبي براي ايده آلهاي جبرهاي سيگال بر يك گروه فشرده
 • هماني هاي تقريبي شبه مركزي كراندار در جبرهاي گروهي از گروه هاي موضعاً فشرده
 • همريختيها و مشتقات‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ وزندار
 • همنوع و نسخه‏هاي co در فضاهائي از عملگرها
 • يك شرط تركيباتي روي گروههاي نامتناهي.
 • يك مشخصه سازي براي مسايل بهينه سازي زمان - پيوسته
 • يكريختيهاي بين دوگان دوّم جبرهاي باناخ L1(G) براي گروههاي موضعاً فشردة G

 

نحوه انتخاب موضوع پایان نامه  Research proposal چیست  ایرادات احتمالی در انتخاب موضوع تحقیق

  ویژگی های یک موضوع تحقیق مناسب  انتخاب موضوع تحقیق  سوال تحقیق

  نمونه فصل 4 پایان نامه  نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد pdf  دانلود رایگان پایان نامه 

 راحت ترین راه نوشتن منابع پایان نامه موضوعات جدید برای پایان نامه های فوق لیسانس و دکتری  شیوه جستجوی مقالات جدید

  شیوه جستجو فایل PDF پایان نامه ها  چگونه پایان نامه جدید دانلود کنیم؟

Print
4269 رتبه بندی این مطلب:
3/0
نظرات بسته شده است.

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

دی ان ان