X

پست های ویژه دانشیار

موضوع پایان نامه برنامه ريزی آموزشی

موضوع پایان نامه برنامه ريزی آموزشی

در بخش پایان نامه های دانشیار آموزش های مختلفی ارائه شده است (ازمنو بالای سایت برروی پایان نامه کلیک کنید).

دانشجویان با استفاده از این آموزش ها می توانند "به متن کامل پایان نامه ها" دسترسی داشته باشند. همچنین می توانند "موضوعات جدید" رشته خود را بیابند و مورد بررسی قرار دهند و "بهترین موضوع" را انتخاب کنند.

در بخش "پایان نامه" کلیه اطلاعات لازم درخصوص نگارش پایان نامه ارائه شده است. این اطلاعات کمک می کند تا دانشجویان بتوانند به بهترین شکل پایان نامه خود را بنویسند و از آن "مقاله ISI" استخراج نمایند و از دانشگاه های برتر جهان پذیرش بگیرند.


 • ارزشيابي برنامه درسي زبان انگليسي مقطع متوسطه از نظر دبيران و كارشناسان شهر شيراز.
 • از بررسي معيارهاي تدوين كتاب‌هاي درسي رشته‌هاي دانشكده‌هاي علوم تربيتي و روان‌شناسي از نظر صاحبنظران برنامه درسي، مولفان برتر كتاب‌هاي درسي دانشگاهي و دانشجويان سال آخر كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان.
 • آسيب‌شناسي راهبردهاي ياددهي- يادگيري در آموزش‌هاي رسمي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستان‌هاي شهر اصفهان
 • امکان سنجي آموزش زبان انگليسي در مقطع ابتدايي
 • امکان سنجي تاسيس رشته هاي کارشناسي ارشد آموزش علوم در دانشگاههاي کشور
 • بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت از ديدگاه معلمان و دبيران استان كرمان در سال‌هاي 1386-1383 و ارائه راهكارهاي بهبود برگزاري اين دوره‌ها
 • بررسي آسيبهاي ناشي از عوامل آموزشگاهي در فرايند ياددهي ـ يادگيري دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر شيراز
 • بررسي الگوهاي نيازسنجي موجود و كاربرد آن در سيستم بهداشت و درمان استان اصفهان در سال 1381
 • بررسي الگوي مناسب ساختار برنامه ريزي درسي در سطح دانشگاه اصفهان
 • بررسي‌ امكانات‌ اجراي‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ در استان‌ چهار محال‌ و بختياري‌ در مقايسه‌ با شاخصهاي‌ كشوري‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهادات‌ مناسب‌ در رفع‌ تنگناهاي‌ موجود
 • بررسي آموخته هاي خارج از مدرسه دانش آموزان نظام جديد متوسطه استان اصفهان در مقايسه با آموخته هاي حضوري ساير دانش آموزان در سال تحصيلي73-74 به منظور ارائه پيشنهاداتي جهت برنامه ريزي دروس غير حضوري
 • بررسي‌ انگيزه‌هاي‌ پيشرفت‌ و موفقيت‌ تحصيلي‌ در دانشجويان‌ موفق‌ دانشگاه‌ اصفهان‌ به‌ منظور بهبود برنامه‌هاي‌ آموزش‌ عالي
 • بررسي تأثير ارزشيابي تكويني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم راهنمايي در درس علوم تجربي در ناحيه 2 شهر اصفهان
 • بررسي تاثير جهاني شدن بر حوزه برنامه درسي از ديدگاه اعضاي هيات علمي و کارشناسان ستادي آموزش و پرورش
 • بررسي‌ تاثير كلاسهاي‌ جبراني‌ بر ارتقاء تحصيلي‌ و آموزش‌دانش‌آموزان‌ پسر مدارس‌ شهر اصفهان‌
 • بررسي‌ تحليلي‌ آموزشهاي‌ ضمن‌ خدمت‌ دبيران‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ تهران‌ در دهه‌ 70ـ1360 به‌ منظور ارائه‌ الگوي‌ موثر برنامه‌ريزي‌ (با توجه‌ به‌ نظرات‌ شركت‌كنندگان‌دوره‌هاي‌ جاري‌ و مدلهاي‌ علمي‌ مطلوب‌)
 • بررسي‌ تحليلي‌ اوضاع‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌،اموزشي‌ استان‌ بوشهر جهت‌ ايجاد موسسه‌ آموزشي‌ عالي‌ مورد نياز با استفاده‌ از مدلهاي‌ برنامه‌ريزي‌ متناسب‌
 • بررسي تطبيقي برخي ازمسائل نظام سالي واحدي با نظام نيمسالي واحدي درآموزش متوسطه نظري شهرستانهاي كاشان، آران وبيدگل
 • بررسي تطبيقي نظام جديد و قديم آموزش متوسطه در شهر کرمان
 • بررسي تنوع و فراواني بخشنامه ها و دستور العمل هاي ارسالي به مدارس و راههاي كاهش حجم آن از نظر مديران در استان كردستان در سال تحصيلي 84-1383
 • بررسي جنبه‏هائي از موانع و مشكلات نظام آموزش متوسط از ديدگاه دبيران دانش‏آموزان سال آخر نظام جديد در استان بوشهر.
 • بررسي چالش هاي فراروي توسعه فن آوري اطلاعات در آموزش عالي ايران: با تاكيد بر چالش هاي فرهنگي- اجتماعي و نيروي انساني.
 • بررسي چالش‌ها و چشم‌اندازهاي کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند ياددهي و يادگيري دانشگاه اصفهان و صنعتي
 • بررسي‌ رابطه‌ بين‌ خود پنداره‌و پيشرفت‌ تحصيلي‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ راهنمائي‌ به‌ منظور ارائه‌ راهبردهاي‌ عملي‌ در برنامه‌ ريزي‌ درسي
 • بررسي راهكارهاي رويارويي با چالش‌هاي برنامه ريزي آموزشي (آرمان مشترك، برابري فرصت‌ها و كيفيت بخشي) در آموزش و پرورش استان اصفهان (1385)
 • بررسي راهکارهاي نهادينه کردن تفکر اقدام پژوهي در معلمان استان چهار محال و بختياري
 • بررسي‌ راههاي‌ افزايش‌ پايگاه‌ و منزلت‌ اجتماعي‌ معلمان‌ از ديدگاه‌ رؤساي‌ ادارت‌ و مديران‌ دبيرستانهاي‌ استان‌ همدان‌‌‌
 • بررسي راههاي فعال نمودن شوراي معلمان مدارس پسرانه راهنمائي شهر اصفهان.
 • بررسي راههاي گسترش ارتباط بين آموزش عالي وآموزش وپرورش در بعضي از جنبه هاي مهم آموزشي از ديدگاه سياست گزاران ، متخصصان وكارشناسان.
 • بررسي‌ راههاي‌ متناسب‌ سازي‌ برنامه‌ سوادآموزان‌ بانيازها و شرايط‌ سوادآموزان‌
 • بررسي روند برنامه ريزي فعاليت‌هاي فرهنگي دانشگاه‌هاي دولتي اصفهان طي برنامه‌ي دوم و سوم توسعه‌ي كشور
 • بررسي روند دانش‏آموزي دوره‏هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي آموزش و پرورش استان فارس براسا شاخص‏هاي برنامة دوم توسعه
 • بررسي‌ روند گذشته‌ و چشم‌انداز آينده‌ عرضه‌ و تقاضاي‌ فضاي‌ آموزشي‌به‌ منظور برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ در محدوده‌ شهر اصفهان‌
 • بررسي زمينه ها و شرايط تحقيق برنامه ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش استان اصفهان
 • بررسي زمينه هاي آموزشگاهي آسيب پذيري تربيت ديني دانش‌آموزان ازديدگاه دبيران ديني و قرآن و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر شيراز
 • بررسي زمينه هاي گرايش دانشجويان زن به آموزش عالي در دهه هفتاد
 • بررسي سهم اعتبارات آموزش عالي به آموزش کل کشور در برنامة اول توسعه اقتصادي، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران و مقايسة آن با چند کشور جهان به منظور ارائه الگوهايي در جهت تعادل و توازن اعتبارات آموزشي
 • بررسي سيستمهاي برنامه ريزي آموزشي متمرکز و غير متمرکز از ديدگاه مديران مدارس آموزش فني و حرفه اي کشور‌
 • بررسي شاخص‏هاي آموزشي مقطع ابتدائي عشاير سيار فارسي با تاكيد بر ايل قشقايي در پنج سال گذشته(72-1368) و پيش بيني عوامل آموزشي به منظور ارائه پيشنهادات اصلاحي
 • بررسي شرايط انتخاب مديران مدارس از ديدگاه مديران و دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان و ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه
 • بررسي شيوه‌هاي تحقق يادگيري مادام‌العمر در برنامه‌هاي درسي مقطع كارشناسي آموزش عالي ايران
 • بررسي شيوه‌هاي موجود انتخاب معلم از ديدگاه معلمان، مديران و مسئولين استان كهكيلويه و بويراحمد
 • بررسي طرح انتخاب مديران توسط دبيران از ديدگاه مديران و دبيران دبيرستان هاي شهرستان شهرکرد
 • بررسي‌ علل‌ رجعت‌ به‌ بيسوادي‌ از نظر نوسودان‌ استان‌ كردستان‌
 • بررسي‌ عوامل‌ افزايش‌ رضايت‌ شغلي‌ اساتيد دانشگاه‌ اصفهان‌ و ارائه‌ پيشنهاداتي‌ براي‌ بالابردن‌ كارآئي‌
 • بررسي‌ عوامل‌ افزايش‌ كيفيت‌ آموزشي‌ در دانشگاه‌اصفهان‌ و پيشنهاداتي‌ براي‌ بهبود آن‌
 • بررسي عوامل آموزشگاهي، فرهنگي و خانوادگي موثر بر پايين بودن طلاق در استان يزد
 • بررسي عوامل تقويت خلاقيت در دانش آموزان مقطع راهنمايي از ديدگاه معلمان شهرستان تبريز در سال تحصيلي 82-81
 • بررسي عوامل مؤثر بر افزايش كيفيت آموزش رياضي دوره راهنمايي در شهرستان كرج
 • بررسي عوامل موثر بر توليد دانش در رشته‌هاي علوم تربيتي، روانشناسي، مشاوره و كتابداري به منظور تحقق چشم انداز بيست ساله ايران
 • بررسي‌ عوامل‌ موثر بر فشارهاي‌ شغلي‌ اساتيد دانشگاه‌اصفهان‌
 • بررسي‌ عوامل‌ موثر در افت‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ متوسطه‌ نظري‌ شهر كرمان‌از ديدگاه‌ دبيران‌ و دانش‌آموزان‌ و مردودين
 • بررسي‌ عوامل‌ موثر در افزايش‌ بهره‌وري‌ آموزشهاي‌ فني‌(واحدهاي‌ كارگاهي‌)در استان‌ خوزستان‌ با استفاده‌ از تجربيات‌ كاركنان‌ كارگاهي‌
 • بررسي‌ عوامل‌ موثر در بهبود ارائه‌ دروس‌ وابسته‌ به‌ معارف‌ اسلامي‌ در دانشگاه
 • بررسي‌ عوامل‌ موثر در جذب‌ هنرجويان‌ پسر به‌ آموزشهاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ در شهراصفهان‌ (از ديدگاه‌ هنرجويان‌)
 • بررسي عوامل موثر در گرايش دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر اصفهان به برنامه هاي امور تربيتي ، از ديدگاه دانش آموزان ومربيان تربيتي
 • بررسي عوامل نشاط انگيز در دانش آموزان مدارس راهنمايي پسرانه شهر اصفهان از نظر مديران و مربيان پرورشي
 • بررسي قوّت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي برنامه‌ريزي آموزشي مبتني بر رويکرد مدرسه‌محوري در آموزش متوسطه استان اصفهان
 • بررسي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي فراروي فعاليت‌هاي پژوهشي در دانشگاه‌هاي غرب ايران (ايلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان) از ديد اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي در سال تحصيلي 87-1386
 • بررسي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي فرايند برنامه‌ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش استان كرمان از ديد مديران، دبيران و كارشناسان  
 • بررسي ‌كارآيي‌ دروني‌ آموزش‌ متوسطه‌ نظري‌ (نظام‌ فعلي‌ )طي‌ سالهاي‌ 74 ـ 69 و چگونگي‌ برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌ در سال‌ تحصيلي‌ 75 ـ 74 دراستان‌ چهارمحال‌ و بختياري‌ به‌ منظور ايجاد اطلاعات‌ لازم‌ در برنامه‌ريزي‌‌
 • بررسي كارآيي دروني شاخه هاي كاردانش و فني و حرفه اي آموزش متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد طي سالهاي 82-1377
 • بررسي كارآيي دروني و بيروني شاخة فني و حرفه اي آموزش متوسطة شهرستان شهركرد طي سال هاي 80ـ 1375
 • بررسي‌ كمي‌ نيروي‌ انساني‌ آموزشي‌ در مقطع‌ آموزش‌ ابتدائي‌ استان‌ اصفهان‌ و برآورد دورنماي‌ وضعيت‌ آينده‌ آن‌ به‌ منظور رفع‌ ناهماهنگي‌هاي‌اتلاف‌زادر نظام‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌اصفهان‌
 • بررسي‌ كمي و كيفي‌ آموزش‌ و پرورش ابتدائي ‌استان ‌هرمزگان ‌ 72 ـ 68 و مقايسه‌آن‌ با شاخصهاي‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌ بمنظور ارائه‌ پيشنهادات‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود ورشد برنامه‌ دوم‌‌
 • بررسي كيفيت آموزش درس ديني و عوامل مؤثر در افزايش كيفيت آن در دبيرستانهاي شهر نائين
 • بررسي کارآئي ظاهري و واقعي آموزش ابتدائي استان اصفهان در طي دوره 66-71 جهت برآورد روند آينده
 • بررسي‌ مسائل‌ و مشكلات ‌نظام‌ نيمسالي‌ (واحدي‌) ، در شاخه‌هاي‌ نظري‌ نظام‌ جديداز ديدگاه‌ مديران‌ ، دبيران‌ و دانش‌آموزان‌ دبيرستانهاي‌ پسرانه‌ شهرستان‌ اراك‌
 • بررسي‌ مشكلات‌ تحقيق‌ در رشته‌هاي‌ علوم‌ انساني‌ ازديدگاه‌ اساتيد دانشكده‌هاي‌ علوم‌انساني‌ دانشگاه‌ اصفهان‌
 • بررسي مشکلات تغذيه¬اي دانش¬آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان به منظور ارائه¬ي الگوي مناسب
 • بررسي مشکلات دانشجويان رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
 • بررسي معيارهاي تدوين دروس و دوره هاي مجازي در دانشگاههاي ايران از ديدگاه متخصصان و فراگيران
 • بررسي مقايسه اي موانع و مشكلات آموزشي دانشجويان استعداد درخشان و دانشجويان عادي دانشگاه اصفهان
 • بررسي مقايسه اي وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمائي که معلمين آنها مامور به تحصيل هستند با دانش آموزاني که معلمين تمام وقت دارند
 • بررسي مقايسه‏اي عملكرد تحصيلي دانش‏آموزان راهنمائي مدارس (نمونه ،‌غيرانتفاعي ، شبانه‏روزي و عادي) استان فارس در سال تحصيلي 73-72
 • بررسي‌ مقايسه‌اي‌ ميزان‌ شايستگي‌ مهارتهاي‌ تدريس‌ اساتيددانشگاه‌ اصفهان‌ به‌ منظور برنامه‌ريزي‌ ارتقاء كيفيت‌ آموزشي‌
 • بررسي‌ مقايسه‌اي‌ نظرات‌ اعضاء هيات‌ علمي‌ دانشگاههاي‌ اصفهان‌ و صنعتي‌ اصفهان‌ پيرامون‌ عوامل‌ موثر در كيفيت‌ آموزشي‌ دانشگاه‌
 • بررسي موانع اجرايي شاخه‏كار دانش دراستان اصفهان از ديد كارشناسان كار دانش،‌ مديران و مشاوران
 • بررسي موانع انجام پژوهش در بين اعضاي هيأت علمي گروههاي آموزشي علوم انساني در دانشگاههاي اصفهان و منطقه غرب كشور
 • بررسي موانع و چشم اندازهاي اقدام پژوهي در آموزش و پرورش شهر اصفهان
 • بررسي موانع و مشكلات فعاليتهاي پژوهشي دبيران آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصيلي 82-1381
 • بررسي موانع و مشکلات دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان در بکارگيري روشهاي تدريس فعال
 • بررسي موقعيت اجتماعي دبيران از ديدگاه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان
 • بررسي ميزان استفاده از تكنولوژي آموزشي در برنامه هاي آموزشي تربيت دبير در دانشگاههاي استان اصفهان از ديدگاه اعضاي هيات علمي ودانشجويان دبيري
 • بررسي ميزان امكان تحقق مديريت مدرسه محور در شهر اصفهان ( از ديدگاه مديران دبيرستان هاي شهر اصفهان)
 • بررسي ميزان انطباق اجراي طرح پيك نوروزي بااهداف آن از ديدگاه مديران ومعلمان مقطع ابتدايي استان فارس
 • بررسي ميزان انطباق برنامه درسي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي با نيازهاي دانشجويان
 • بررسي ميزان انطباق برنامه هاي درسي دوره كارداني تربيت بدني با نيازهاي شغلي فارغ التحصيلان ، از نظر دبيران راهنمايي ودبيرستان و كارشناسان تربيت بدني شهر اصفهان
 • بررسي‌ ميزان‌ بكارگيري‌ اهداف‌ انجمنهاي‌ اولياء و مربيان‌ از ديدگاه‌ مديران‌ ، اولياء واعضاءانجمنهاي‌ اولياء و مربيان‌ در مقطع‌ متوسطه‌ نظري‌ شهرستان‌ بهبهان‌ بمنظور افزايش‌ كارآيي‌‌
 • بررسي ميزان بهره گيري از فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش مدارس متوسطه شهر اصفهان و راههاي گسترش آن
 • بررسي ميزان تأ ثير مهارت هاي آموزش زبان انگليسي بر افزايش مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان در عصر فن آوري اطلاعات
 • بررسي ميزان تحقق اهداف فعاليتهاي آموزشي كلاسهاي آمادگي شهر اصفهان
 • بررسي‌ ميزان‌ تحقق‌ اهداف‌ كمي‌ آموزش‌ عالي‌ در برنامه‌ اول‌ توسعه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌«72-68»
 • بررسي ميزان تحقق اهداف کانونهاي فرهنگي-تربيتي شهر اصفهان از ديدگاه دانش آموزان و مربيان
 • بررسي ميزان تحقق شاخص هاي آموزش و پرورش عمومي استان اصفهان در برنامه سوم توسعه
 • بررسي ميزان دستيابي به فرصت هاي آموزشي در استان فارس طي برنامه دوم و سوم توسعه
 • بررسي‌ ميزان‌ دستيابي‌ لازمه‌التعليمان‌ مناطق‌ استان‌ كردستان‌ به‌ فرصتهاي‌ آموزشي‌ در سالهاي‌ 70ـ1365
 • بررسي ميزان رضايت دانشجويان از دروس عمومي معارف اسلامي در دانشگاه
 • بررسي ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان آنها در سال تحصيلي 78-77
 • بررسي ميزان رضايت معلمان و والدين از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي (كيفي) در مدارس ابتدايي استان اصفهان
 • بررسي‌ ميزان‌ شايستگي‌ دبيران‌ نظام‌ جديد متوسطه‌ استان‌ ايلام‌ در مهارتهاي‌ آموزشي‌ (به‌ منظور هدايت‌ برنامه‌هاي‌ آموزش‌ تربيت‌ دبير و ضمن‌ خدمت‌)
 • بررسي ميزان كاربست مؤلفه هاي اخلاق حرفه اي در مراكز تربيت معلم شهرهاي يزد و اصفهان
 • بررسي ميزان موفقي دانش آموزان سال سوم متوسطه براساس هدايت تحصيلي مشاوران ونگرش دانش اموزان نسبت به رشته انتخابي خود در دبيرستانهاي شهر كاشان
 • بررسي‌ ميزان‌ همبستگي‌ بين‌ شاخصهاي‌ هدايت‌ تحصيلي‌ در انتخاب‌ رشته‌تحصيلي‌ دانش‌ آموزان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ در شهرستان‌ همدان‌‌
 • بررسي‌ ميزان‌ همبستگي‌ بين‌ نتايج‌ امتحانات‌ داخلي‌ و نهايي‌ دبيرستانهاي‌ نظري‌شهرستان‌ سنندج در سال تحصيلي 74-73
 • بررسي‌ ميزان‌ يادداري‌ دانش‌ آموزان‌ سال‌ اول‌ نظام‌ جديد متوسطه‌ استان‌ لرستان‌ از درس‌انگليسي‌ با استفاده‌ از تحليل‌ محتواي‌ آزمون‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهاداتي‌جهت‌ بهبود فرآيند ياددهي‌ و يادگيري‌
 • بررسي‌ نحوه‌ كاربرد وسائل‌ كمك‌ آموزشي‌ در دبيرستانهاي‌ شهر اصفهان‌ و نظرخواهي‌از دبيران‌ در رابطه‌ با چگونگي‌ استفاده‌ موثر از وسايل‌كمك‌ آموزشي‌ در جريان‌ آموزش‌
 • بررسي‌ نرخ‌ رشد جمعيت‌ دانشجوئي‌ و ظرفيت‌ كالبدي‌ و آينده‌نگري‌ آن‌به‌ منظور برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ اصولي‌ در دانشگاه‌ اصفهان‌
 • بررسي نظرات اساتيد و دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان در مورد خصوصيت (جو آموزشي اثربخش) در دانشگاه
 • بررسي نظرات اولياء و مديران مدارس شهرستان خميني شهر در زمينه عوامل موثر در جلب مشارکت مردم در آموزش و پرورش
 • بررسي‌ نظرات‌ دانش‌ آموزان‌ و مشاوران‌ نظام‌ جديد درباره‌ تاثير درس‌ برنامه‌ريزي‌ تحصيلي‌ و شغلي‌ در افزايش‌ آگاهيهاي‌ تحصيل‌ و شغل‌ دانش‌ آموزان‌
 • بررسي‌ نظرات‌ دانشجويان‌ تربيت‌ دبير راجع‌ به‌ علل‌ و عواملي‌ كه‌ باعث‌ كم‌ توجيهي‌و بي‌علاقگي‌ آنها به‌ فراگيري‌ دروس‌ تربيتي‌ مي‌شود
 • بررسي نظرات دانشجويان علوم تربيتي و تربيت تدبير دانشگاه اصفهان در زمينه شيوه هاي ارزشيابي از آموخته هاي آنان
 • بررسي‌ نظرات‌ دبيران‌ دبيرستانهاي‌ اصفهان‌ در باره‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ آموزشي‌از دبيران‌ به‌ منظور ارائه‌ يك‌ راهبرد مناسب‌ و علمي‌در روند ارزشيابي آموزشي کشور
 • بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر سنندج در رابطه با تاثير عملکرد گروههاي آموزشي در افزايش کيفيت فعاليتهاي آموزشي دبيران
 • بررسي نظرات فارغ التحصيلان رشته هاي دبيري دانشگاه اصفهان و دانشگاه تربيت معلم کاشان شاغل در مقطع متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان در رابطه با ميزان اثر بخشي کيفي درس تمرين دبيري درانجام وظايف آموزشي به منظور پيشنهاد يک الگو
 • بررسي نظرات مديران مقطع ابتدايي شهر تبريز در رابطه با پيامدهاي عدم ثبات مديريت مدارس
 • بررسي‌ نظرات‌ مديران‌ و كارشناسان‌ كارخانه‌ هاي‌ صنعتي‌ در خصوص‌ نياز به‌ رشته‌اپراتوري‌ دستگاههاي‌ صنعتي‌‌‌‌
 • بررسي نظرات مربيان پرورشي استان کرمان درارتباط با عوامل موثر در افزايش انگيزش شغلي آنان
 • بررسي‌ نظرات‌ مربيان‌ مدارس‌استثنائي‌ در باره‌ عوامل‌ موثر در بالابردن‌ كيفيت‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ ضمن‌ خدمت‌ كوتاه‌ مدت‌ در كشور طي‌ سالهاي‌ 74-72
 • بررسي نظرات مسئولين ادارات آموزش و پرورش مديران، دبيران و اولياء دانش آموزان در مورد ويژگيهاي مديرآموزشي موفق دوره متوسط شهر اصفهان
 • بررسي‌ نظرات‌ معلمان‌ و مسئولان‌ در رابطه‌ با اجراي‌ طرح‌ معلمان‌ موفق‌ و منتخب‌ دراستان‌ كرمانشاه‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهادات‌ اصلاحي‌
 • بررسي نظرات معلمين مقطع ابتدائي شهرستان بيرجنددرباره سودمندي روشهاي فعال و غيرفعال آموزشي
 • بررسي نظريات دانشجويان رشته رياضي دانشگاه پيام نور گيلان در رابطه با چگونگي وجذابيت برنامه‏هاي آموزشي و تدريس رياضي از طريق تلويزيون به منظور بهينه سازي برنامه‏هاي آموزشي تلويزيون
 • بررسي نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت‌هاي فراروي مدارس هوشمند ايران و ارائه راهكارهائي براي رويارويي با چالش هاي موجود
 • بررسي نوع و ميزان مطالعه معلمان و راهكارهاي افزايش آن
 • بررسي و تبيين نشانگرهاي تدريس اثربخش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ميزان تحقق آن دردانشگاه اصفهان
 • بررسي و طراحي الگوي ارزيابي مناسب جهت اعتبارسنجي گروههاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي در دانشگاههاي كشور
 • بررسي وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انساني آموزش متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد در سال تحصيلي 81 -1380
 • بررسي‌ وضعيت پوشش‌ تحصيلي‌ و علل‌ عدم‌ جذب ‌ جمعيت‌ لازم التعليم‌ مقطع‌ابتدايي روستاهاي ‌ غرب ‌مازندران در سال هاي‌ تحصيلي ‌ 72 ـ 71 الي‌ 75 ـ 74 از ديدگاه‌ معلمان‌ مديران‌ و راهنمايان‌ تعليماتي‌ و والدين‌
 • بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه درسي كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي در كاربرد روش هاي مشاركتي تدريس،‌ ابزارهاي فناورانه و راهبردهاي‌نوين‌آموزشي
 • بررسي‌ارتباط‌ نتايج‌ آزمون‌ نهائي‌ رياضي‌ سال‌ سوم‌ راهنمائي‌ باپنجم‌ ابتدائي‌ دانش‌آموزان‌ سال‌اول‌ متوسطه‌ شهراصفهان‌ در سال‌تحصيلي‌ 74-73 باتوجه‌به‌شرايط‌اجتماعي‌، اقتصادي‌ و خانوادگي‌ آنان‌
 • پژوهشي‌ پيرامون‌ علل‌ عدم‌ استقبال‌ روستائيان‌ از دوره‌هاي‌ آموزشي‌ نهضت ‌سوادآموزي‌ در استان‌ اصفهان‌
 • تأثير ارزشيابي كيفيت تدريس اعضاي هيأت علمي بر ارتقاي حرفه‌اي آنان از ديدگاه استادان دانشگاه اصفهان
 • تاثير سريهاي ارزشيابي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهر اصفهان
 • تاثير كاربرد اهداف‌ رفتاري‌ بريادگيري‌ و پيشرفت‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌ در درس‌ ادبيات‌ پايه‌ پنجم‌ مقطع‌ ابتدائي‌ شهر شيراز درسال تحصيلي‌ 77-76
 • تاثيرعوامل فرهنگي در برنامه ريزي درسي
 • تحليل برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت معلمان و ارائه پيشنهادات براي بهبود کيفي
 • تحليل روند جنبه هاي كمي و كيفي منايع انساني آموزش ابتدائي،راهنمائي تحصيلي و متوسطةاستان فارس در طول برنامه پنجساله دوم توسعه
 • تحليل معيارهاي مؤثر بر روز شمار تحصيلي مقطع متوسطه نظري در شهر هاي اصفهان و يزد
 • تحليل وضعيت موجود ومطلوب فضاها وتجهيزات آموزش متوسطه استان فارس با توجه به شاخص هاي برنامه دوم توسعه
 • تحليلي بر وضعيت موجود آموزشهاي كوتاه مدت ضمن خدمت مديران مقطع متوسطه استان بوشهرطي سالهاي 75-1370 وارائه الگويي براي بهبود آموزشهاي مذكور
 • تعيين ميزان سواد خواندن فارسي دانش‌آموزان يك و دوزبانه شهر اروميه و ارائه راهكار مناسب براي بهبود اين توانايي
 • دانشگاه و گفتگوي تمدنها : بررسي و تحليل راهبردها و راهکارهاي تاثيرگذار در توسعه ايده گفتگوي تمدنها
 • رابطه رتبه آزمون سراسري ورود به دانشگاه و نمرات آزمون مهارت هاي تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
 • راههاي افزايش مشاركت مردمي در آموزش و پرورش اصفهان از ديدگاه مديران و اعضاي انجمن اوليا و مربيان
 • شناخت موانع رشد علمي اساتيد دانشگاه از ديد اعضاء هيئت علمي دانشگاه اصفهان
 • عوامل موثر در افزايش رغبت دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهر اصفهان نسبت به برنامه هاي امورتربيتي به منظور بهينه سازي برنامه ريزيهاي تربيتي مدارس
 • عوامل‌ مؤثر در گرايش‌ دانش‌آموزان‌ به‌ شاخه‌ تحصيلي‌ كارودانش‌ از ديدگاه‌دبيران‌ ، مشاوران‌ و دانش‌آموزان‌ دبيرستانهاي‌ شهرستان‌ بهبهان‌ به‌ منظور تقويت‌ جاذبه‌ هاي‌ تحصيل‌ دراين‌ شاخه‌  
 • مطالعه تحليلي چالشها و چشم اندازهاي برنامه ريزي آموزشي استاني در آموزش و پرورش استان اصفهان
 • مطالعه و بررسي جو سازماني دانشکده افسري سپاه
 • مقايسه توانايي حرفه‏اي آموزگاران داراي مدرك كارشناسي آموزش ابتدايي با ساير آموزگاران دوره ابتدايي شهر اصفهان
 • مقايسه عملكرد مديران دانش آموخته رشته مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي با ساير رشته‌ها
 • نظرات مدرسان مراکز تربيت معلم استان اصفهان در رابطه با عوامل موثر در بهبود فرآيند ياددهي و مقايسه آن با تئوريهاي جديد تدريس
 • نياز سنجي دانش آموزان دوره ي متوسطه در كانونهاي فرهنگي تربيتي و بررسي ميزان انطباق هدفهاي اين كانونها با نيازها، از ديدگاه مربيان و دانش آموزان در شهر اصفهان

 

 

نحوه انتخاب موضوع پایان نامه  Research proposal چیست  ایرادات احتمالی در انتخاب موضوع تحقیق

  ویژگی های یک موضوع تحقیق مناسب  انتخاب موضوع تحقیق  سوال تحقیق

  نمونه فصل 4 پایان نامه  نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد pdf  دانلود رایگان پایان نامه 

 راحت ترین راه نوشتن منابع پایان نامه موضوعات جدید برای پایان نامه های فوق لیسانس و دکتری  شیوه جستجوی مقالات جدید

  شیوه جستجو فایل PDF پایان نامه ها  چگونه پایان نامه جدید دانلود کنیم؟

Print
10562 رتبه بندی این مطلب:
3/6
نظرات بسته شده است.

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

دی ان ان