X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

موضوع پایان نامه ژنتیک گیاهی

ژنتیک گیاهی
1.    ارزیابی بیان نسبی برخی از ژن‌های دخیل در تحمل سرما نخود زراعی (Cicer arietinum L.)
2.    مکان یابی QTLهای کنترل‌کننده برخی صفات مورفولوژیکی در لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان
3.    شناسایی پتانسیلهای زیستی چشمه آبگرم قوتورسویی به عنوان اسیدی ترین چشمه آبگرم ایران: بررسی پروفایل باکتریایی و آرکیایی و مکانیسمهای سازگاری
4.    جداسازی و تعیین خصوصیات پروموتر ژن سینامات 4-هیدروکسیلازدر ریحان
5.    ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) براساس آنالیزهای نشانگر PCR-RFLP
6.    تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ‌های پسته از نظر مقاومت به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه (Phytophthora drechsleri) و ارتباط آن با مارکرهای مولکولی SCoT
7.    ژنومیکس مقایسه ایی اسب های پونی و هانوواریان در برابر نژادهای مختلف اسب برای شناسایی ژن های کاندید اندازه بدن و عملکرد ورزشی
8.    بهینه سازی بیان آنزیم سلوبیوهیدرولاز cel6B در باکتری E. coli BL21(DE3)
9.    تعیین فعالیت آمیلازی قارچ های گرمادوست جداسازی شده از خاک بکر و کمپوست در استان کرمانشاه
10.    معرفی ژن های کاندیدا مرتبط با صفات تولید شیر و پشم در گوسفند
11.    تأثیر اسید سالیسیلیک و عصاره مخمری بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و بیان دو ژن مهم در استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
12.    ارائه ی روشی جدید برای کشف نشانگرهای زیستی پیش آگاهی دهنده در سرطان ریه
13.    مطالعه رابطه تکاملی گندم نان و اجیلوپس تائوشی از طریق بررسی miRNA های مشترک و ژن های هدف آنها
14.    بررسی پراکنش و وضعیت رده بندی اعضای جنس Barbus Cuvier and Cloquet, 1816 در ایران با استفاده از ژن COI
15.    مطالعه ژنتیکی و مولکولی مقامت علف‌هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) به علف‌کش بازدارنده استولاکتات سینتاز
16.    بررسی بیان ژن‌ ژرماکران A سنتتاز در گیاه بابونه کبیر تحت تنش شوری
17.    بررسی تنوع مولکولی در لاین های اصلاحی گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای SCoT
18.    بررسی الگوی بیان PdumiR160a ، PdumiR168 و PdumiR171a و ژن های هدف آن ها در اندام های زایشی بادام در پاسخ به تنش سرما
19.    بیان ژنgyrI درموتان های مقاوم به سیپروفلوکسازین در E. coli پس از تیمار با سیپروفلوکسازین
20.    بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ساختار جمعیت در برخی از گونه‌های آژیلوپس با استفاده از نشانگرهای CBDP
21.    بررسی تغییرات سطوح بیانی ژن‌های CHEK2، DCLRE1C و XRCC4 در بافت معده بیماران مبتلا به گاستریت
22.    مقاومت به گلیفوسیت در گیاهان تراریخته توتون با بیان ژن اصلاح شده EPSPS از گیاه نخود
23.    بررسی میزان رونویسی برخی ژن‌های مسیر آلکالوئید ایندول ترپنوئیدی پروانش (Catharanthus roseus) پس از محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک
24.    بررسی بیان ژن های P5CS و PDH و میزان پرولین در لاین های دابل هاپلوئید کلزا (Brassica napus) تحت تنش شوری
25.    مطالعه رفتار میوزی و باروری دانه‌ گرده در زیره سبز (Cuminum cyminum)تحت شرایط تنش خشکی و نانوذره‌ دی‌اکسید تیتانیوم
26.    بررسی تغییرات بیان برخی ژن‌های هدف تغییرات اپی‌ژنتیکی در طی پیرشدن دستگاه عصبی مرکزی در دروزوفیلا ملانوگاستر
27.    رابطه الگوی بیانی ژن‌های ناقلین فسفات و آنزیم فسفاتاز PAP26 در گیاه Arabidopsis thaliana
28.    شناسایی و تأیید miRNAهای جدید مشترک در گندم نان و گونه های مختلف اجیلوپس با استفاده از روشهای بیوانفورماتیکی و Real time PCR
29.    بررسی وجود ارتباط بین نشانگرهای SSR با صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان

Print
68 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان