X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

موضوع پایان نامه شیمی

شیمی
1.    کاربرد فوتوکاتالیستی چارچوب فلز- آلی بر پایه فسفونیک اسید برای حذف بیس فنول آ در نور طبیعی خورشید
2.    سنتز و تعیین ساختار مولکولی هتروسیکل سه حلقوی اسپیرو فوران و بررسی خواص سیتوتوکسیک آن بر روی رده سلول های سرطانی G-292
3.    تولید متان با استفاده از واکنش احیای فوتوکاتالیستی دی‌اکسید کربن در حضور فوتوکاتالیست‌های دی‌اکسید تیتانیوم اصلاح شده با نیکل و مس
4.    سنتز سبز و سه‌جزیی 2-سیکلوهگزیل‌آمینو-2-اکسو-1-آریل‌اتیل/آلکیل تیوفن-3-کربوکسیلات‌ها در محیط آبی
5.    سنتز کامپوزیت هتروپلی‌اکسومتالات داوسون/کربن فعال و بررسی کاربرد کاتالیستی آن در حذف اکسایشی دی‌بنزوتیوفن
6.    اکسیداسیون الکتروشیمیایی 4-آمینو فنول در حضور2- مرکاپتو بنزایمیدازولها و سنتز مشتقات جدید ارگانوسولفور
7.    اندازه‌گیری متانفرین توسط روش پاسخ سطح با استفاده از پیک فرابنفش- مرئیِ رزونانس جذب سطحی مربوط به نانوذرات نقره
8.    احیای فوتوکاتالیزوری ترکیبات نیترو آروماتیک به ترکیبات آمین متناظر آنها با استفاده از rGO/ZnFe2O4 تحت تابش دهی نور مرئی
9.    استخراج اسانس از پوست نارنج شهر شیراز با سوکسله و دی اکسید کربن فوق بحرانی
10.    مطالعه ی تجربی و تئوری هیدرولیز در برخی یورازولهای اکسید شده
11.    سنتز تک ظرفی ، سه جزئی مشتقات2-آمینو- 4H -کرومن تحت تابش مایکروویو در حضور نانو کاتالیست Sr2As2O7
12.    تخریب همیاری شده با فراصوت متیلن آبی با استفاده از CuCo2O4 به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن شبه فنتون
13.    سنتز اکسیدهای کبالت اصلاح شده با پالمتیک اسید و استیک اسید و کاربرد آنها بعنوان پوشش آبگریز و خودتمیزشونده
14.    سنجش آمینواسیدهای آزاد در نمونه های خاک و کود با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا مجهز به آشکارساز فرابنفش
15.    سنتز، شناسایی و ارزیابی برهم‌کنش DNA با کمپلکس جدیدی از نقره (I) با لیگاندهایی بر پایه دی‌آزافلورن : مطالعه تجربی و نظری
16.    سنتز پوشش‌های نانوکامپوزیتی Ni-W/SiO2 و بررسی رفتار خوردگی آنها در محلول NaCl % 5/3
17.    اثر بازدارندگی سورفکتانت های تریتون X-100 و CTAB بر خوردگی نیکل در محلول قلیایی
18.    بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت 4-آمینو بنزوئیک اسید در مخلوط دوتایی حلال ها
19.    کمپلکس کبالت‌(II) تثبیت شده بر روی گرافن اکسید عامل دار شده به عنوان یک کاتالیزور موثر برای اپوکسایش آلکن‌ها
20.    اکسیداسیون الکتروشیمیایی داروی کلومیپرامین در حضور و غیاب 1و3 دی متیل بابیتوریک اسید : سنتز الکتروشیمیایی مشتق جدیدی از ترکیبات دی بنزوآزپین
21.    نانوکامپوزیت نقره-نانولوله های کربنی ترسیب شده بر روی نانولوله های تیتانیم اکسید برای کاربرد به عنوان یک الکتروکاتالیست مناسب در اکسیداسیون گلیسرول
22.    تهیه و شناسایی داروی فنوفیبرات بارگذاری شده در چارچوب های ایمیدازولی زئولیتی و بررسی افزایش محلولیت دارو در فرمولاسیون ساخته شده
23.    سنتز، شناسایی، مطالعه نظری و بررسی اثر سمیت سلولی کمپلکس های نیکل (II) با لیگاندهای کی لیت شونده ی 3-هیدروکسی‌فلاون، دفریپیرون و مالتول
24.    بررسی حذف فلوراید و کروم از محلول‌های آبی توسط نانو ذرات سیلیس و SBA-15 سنتز شده از اندام گیاه ذرت‌
25.    طراحی و ساخت پلیمر حک شدة مولکولی به عنوان جاذب جهت استخراج فاز جامد اینولین
26.    ارزیابی تجربی و شبیه‌سازی مولکولی کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در حذف ترکیبات گوگردی از برش‌های نفتی-بنزینی به منظور تولید سوخت پاک
27.    سنتز حلال گرمایی فوتوکاتالیست ZnTiO3: بررسی اثرpH و دمای کلسیناسیون
28.    استخراج فاز جامد میکرو پخشی بر پایه نانو پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی سطحی و حلال عمیق سبز با بهینه سازی به روش طراحی ترکیب مرکزی برای اندازه گیری دیپیریدامول در نمونه های دارویی و بیولوژیکی
29.    بررسی اثر پارامترهای سنتزی اکسایش الکتروشیمیایی در حضور آمونیوم سولفات بر رفتار الکتروشیمیایی پارچه کربنی
30.    بهبود حذف رنگزا متیلن بلو با نانوکامپوزیت La:ZnO/GO در حضور فراصوت
31.    ارزیابی عملکرد پوست بادام و کربوکسی متیل سلولز اصلاح شده با گرافن اکساید در حذف فلزات سنگین نیکل و کادمیوم از آب
32.    سنتز و مطالعه ی ساختاری دو ترکیب جدید فسفر (V)-اکسیژن متعلق به دو خانواده ی متفاوت فسفر آمیدها و فسفات ها

Print
103 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان