X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI در دانشیار

 

موضوع پایان نامه بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی 
1.    ارزیابی لاین‌های خالص آفتابگردان روغنی در شرایط بهینه و کمبود فسفر قابل‌جذب بر اساس برخی صفات فیزیولوژیک و شاخص تحمل چندمتغیره MFDV
2.    ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین نمونه‌های مختلف گیاه استبرق با نشانگرهای مولکولی ISSR
3.    بررسی تنوع ژنتیکی ژن rbcL در برخی ارقام نخل خرمای استان سیستان و بلوچستان
4.    بررسی پایداری عملکرد دانه لاین‌های امیدبخش کنجد با استفاده از روش‌های مختلف پارامتری و ناپارامتری
5.    برآورد مدل کنترل ژنتیکی صفات زراعی در تلاقی ارقام گندم مرودشت و MV-17 تحت شرایط نرمال و تنش خشکی آخرفصلبررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های شیرین‌بیان با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR
6.    بررسی تنوع ژنتیکی و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از روش‌های ناپارامتری
7.    ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری
8.    تعیین تنوع هاپلوتایپی و ارتباط بین صفات مطلوب زراعی و آلل‌های ریزماهواره واقع بر کروموزوم‌های 4B و 7D گندم نان
9.    بررسی خصوصیات کیفی و بیان ژن‌های دخیل در کیفیت نانوایی برخی از لاین‌های دابلدهاپلوئید گندم نان
10.    ارزیابی بیان نسبی برخی از ژن‌های دخیل در تحمل سرما نخود زراعی (Cicer arietinum L.)
11.    مکان یابی QTLهای کنترل‌کننده برخی صفات مورفولوژیکی در لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان
12.    شناسایی پتانسیلهای زیستی چشمه آبگرم قوتورسویی به عنوان اسیدی ترین چشمه آبگرم ایران: بررسی پروفایل باکتریایی و آرکیایی و مکانیسمهای سازگاری
13.    جداسازی و تعیین خصوصیات پروموتر ژن سینامات 4-هیدروکسیلازدر ریحان
14.    ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) براساس آنالیزهای نشانگر PCR-RFLP
15.    ژنومیکس مقایسه ایی اسب های پونی و هانوواریان در برابر نژادهای مختلف اسب برای شناسایی ژن های کاندید اندازه بدن و عملکرد ورزشی
16.    بهینه سازی بیان آنزیم سلوبیوهیدرولاز cel6B در باکتری E. coli BL21(DE3)
17.    تعیین فعالیت آمیلازی قارچ های گرمادوست جداسازی شده از خاک بکر و کمپوست در استان کرمانشاه
18.    معرفی ژن های کاندیدا مرتبط با صفات تولید شیر و پشم در گوسفند
19.    بررسی و مقایسه پروتئوم برگ در ذرت (Zea mays L.) تحت تنش شوری
20.    شناسایی و ارزیابی ژن‌های حفاظت‌شده NAC مورد هدف miR164 در گیاهAeluropus littoralis در پاسخ به تنش‌های غیرزیستی
21.    اعتبارسنجی نشانگر‌های مولکولی پیوسته با ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی دانه در لاین-های خویش‌آمیخته نوترکیب برنج ایرانی (Oryza sativa L.)
22.    بررسی پایداری برخی ژن‌های مرجع در ارقام سبز و قرمز گیاه ریحان شیرین (Ocimum basilicum L.) تحت تنش‌های غیر زیستی
23.    شناسایی و بررسی خصوصیات برخی اعضای خانواده ژنی اسنکین در گیاه پیاز (Alliumcepa L.)
24.    بررسی مقایسه‌ای عناصر تنظیمی سیس در نواحی پروموتری ژن‌های شبه‌کالسینئورین B (CBLs) در گیاهان آلوروپوس، آرابیدوپسیس و برنج
25.    مطالعه بیوانفورماتیکی پروتئین کینازهای وابسته به کلسیم (CPK) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis L.)
26.    شناسایی و گروه‌بندی ‏خانواده عوامل رونویسی WRKY در برنج ژاپونیکا
27.    به نژادی متداول و مولکولی آفتابگردان (Helianthus annuus L) (علمی-مروری)
28.    بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ساختار جمعیت در برخی از گونه‌های آژیلوپس با استفاده از نشانگرهای CBDP
29.    بررسی تغییرات سطوح بیانی ژن‌های CHEK2، DCLRE1C و XRCC4 در بافت معده بیماران مبتلا به گاستریت
30.    مقاومت به گلیفوسیت در گیاهان تراریخته توتون با بیان ژن اصلاح شده EPSPS از گیاه نخود
31.    بررسی میزان رونویسی برخی ژن‌های مسیر آلکالوئید ایندول ترپنوئیدی پروانش (Catharanthus roseus) پس از محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک

Print
53 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان