X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

دریافت پذیرش مقاله از مجله ISI به شرط انجام اصلاحات کم

دریافت پذیرش مقاله از مجله ISI به شرط انجام اصلاحات کم

یکی از مقالاتی که مربوط به تحقیق مستخرج از رساله دکتری بود در ماه گذشته از یکی از مجلات خوب ISI پذیرش گرفت. کلیه مراحل چاپ این مقاله از ترجمه، ویرایش و مکاتبه با مجله برعهده دانشیار بود.  تصویر زیر ایمیل دریافت شده از سوی مجله را نشان می دهد که به شرط انجام اصلاحات کم مقاله را پذیرفتند. 

 

 

 

 

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

Print
1012 رتبه بندی این مطلب:
1/0
دی ان ان