X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

لیست مجلات Q1, Q2, Q3 & Q4

لیست مجلات Q1, Q2, Q3 & Q4

فهرست مجلات ISI ژورنال های Q1, Q2, Q3 & Q4

 دو مرکز در دنیا مجلات را براساس Q1, Q2, Q3 & Q4 گروه بندی می نمایند. مرکز اول اسکوپوس است و مرکز دوم سازمان ISI و یا تامسون رویترز. نحوه دسته بندی مجلات در این دو سازمان با یکدیگر متفاوت است و اگر در بخش نامه های پژوهشی به این مورد اشاره شده باشد باید از آنها بپرسید منظور اطلاعات ارایه شده از سوی کدام پایگاه است. زیرا اصول نمایه سازی مجلات در این دو پایگاه با یکدیگر متفاوت است و ممکن است مجله ای که در پایگاه اسکوپوس در رده Q2 قرار دارد اصلا در پایگاه ISI لیست نشده باشد. 

کلیه مجلات ISI در کلیه رشته های علمی به صورت دسته بندی شده در وب سایت ما منتشر شده است. کافی است بر روی رشته مورد نظر کلیک کنید تا لیست مورد نظر نمایش داده شود. برای دسترسی به نام رشته ها بر روی 3 گروه زیر کلیک نمایید.

توضیحات

  • لیست های منتشر شده در دانشیار، شامل مجلات JCR و یا WOS می باشد.
  • کلیه مجلات معرفی شده در دانشیار دارای ضریب تاثیر هستند.
  • این مجلات مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت هستند.  
  • شیوه یافتن مجلات با داوری سریع و آسان در این صفحه آموزش داده شده است.

نحوه بررسی مجلات

می توانید برای بررسی Q1, Q2, Q3 & Q4 بودن هر مجله در پایگاه اسکوپوس به سایت www.scimagojr.com،  و برای بررسی Q1, Q2, Q3 & Q4 بودن هر مجله در پایگاه ISI به سایت www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search  مراجعه نمایید.  

تصویر زیر نتیجه بررسی مجله ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS را در سایت web of science نشان می دهد. همانطور که در تصویر مشخص است این مجله در رده Q1 قرار دارد. 

 

لیست مجلات Q1-Q4

 

تصویر زیر نتیجه بررسی مجله ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS را در سایت scimagojr  نشان می دهد. همانطور که در تصویر مشخص است این مجله در رده Q1 قرار دارد. 

 

بررسی Q مجلات

 

پست های مرتبط:

 

داوری مقالات ISI

 

چاپ مقاله در مجله q1

 

چاپ مقاله

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

Print
9083 رتبه بندی این مطلب:
3/1
دی ان ان