X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

مجله بین رشته ای

مجله بین رشته ای

 مجلات بین رشته ای

بین رشته ای به مجلات خاصی اطلاق می شود که فعالیت آنها به گونه ای است که (با تکیه بر یک حوزه اصلی) نتیجه تحقیقاتی را چاپ می کنند که به چند حوزه علمی مرتبط است و یا حاصل همکاری چند حوزه علمی است. مانند: مجلات بین رشته ای روانشناسی، بین رشته ای ریاضی، بین رشته ای شیمی، بین رشته ای علوم اجتماعی، بین رشته ای علوم انسانی، بین رشته ای علوم زمین و بین رشته ای فیزیک.

مجلاتی که از تمامی حوزه های علوم مقاله می پذیرند بی اعتبار هستند. به عنوان مثال مجله ای وجود دارد که هم در زمینه علوم دامی و هم در زمینه مهندسی مقاله می پذیرد. چنین مجلاتی بین رشته ای نیستند بلکه کلاه بردارانی هستند که می خواهند از عدم اطلاع نویسندگان سوء استفاده کنند.

 

مجلات معتبر

مجلات معتبر مجلات شناخته شده هستند. در یک حوزه خاص از علوم فعالیت دارند. توسط ناشرین شناخته شده چاپ می شوند. توسط انجمن های علمی مختلف تایید و معرفی می شوند. اعضای هیات علمی مجله افرادی شناخته شده هستند/ اشخاصی حقیقی هستند. فرآیند داوری در آنها مانند تصویر 1 است. در هر شماره حجم بالایی از مقالات ناهمگون را چاپ نمی کنند. مدت زمان داوری مقاله معقول است. مجلاتی هستند که توسط نویسندگان جهان سوم تسخیر نشده اند. مجلاتی هستند که دارای نمایه های معتبر ISI، Scopus و دیگر نمایه های معتبر اند.

مجلات بین رشته ای

تصویر 1

 

مجلات بی اعتبار

مجلات بی اعتبار مجلاتی هستند که بدلیل نحوه عملکرد خود بی اعتبار اعلام می شوند. این مجلات در داوری مقالات بسیار ضعیف عمل می کنند و می توان گفت پروسه داوری ندارند و هر نوشته ای را که در قالب مقاله علمی تنظیم شده باشد در مدت زمان یک هفته می پذیرند. فقط پول برای آنها مهم است.

 

مجلات بین رشته ای

 تصویر 2

 

مجلات جعلی

بسیاری از مجلات سایت اینترنتی ندارند. نداشتن سایت اینترنتی باعث می شود عده ای برای اینگونه مجلات سایت اینترنتی بسازند و اقدام به دریافت مقاله کنند. در تعریف مجلات جعلی بهتر است بگوییم سایت های جعلی. سایت هایی که هویت یک مجله علمی را جعل می کنند.

 

مجلات بین رشته ای

تصویر 3

 

افرادی که به اینگونه مجلات مقاله می فرستند دو گروه هستند. گروهی که بدلیل عدم شناخت مجلات و توانایی بررسی مجلات، مقاله خود را جهت چاپ می فرستند و گروهی که نسبت به بی اعتبار بودن بودن مجله آگاهی کامل دارند و فقط جهت کسب امتیاز اقدام به چاپ مقاله می کنند.

 

 نویسنده: مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

Print
2592 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان