X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

یک نمونه نامه پذیرش جعلی مجله ISI

یک نمونه نامه پذیرش جعلی مجله ISI

نامه پذیرش جعلی

نویسنده مبلغ 2 میلیون تومان پرداخت نموده است تا مقاله اش در یکی از مجلات معتبر ISI چاپ شود. پس از گذشت 3 هفته موسسه اعلام می کند که مقاله شما پذیرش گرفته است و نامه پذیرش را به نویسنده تحویل می دهد. نویسنده این نامه را جهت بررسی به دانشیار می فرستد. با مکاتبه ای که با مجله انجام شد مشخص گردید که این نامه از سوی مجله صادر نشده است و در واقع جعلی است. در تصویر زیر ایمیل دریافت شده از سوی مجله قابل مشاهده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر پست با عنوان "چاپ تضمینی مقالات ISI" را مطالعه نمایید.

 

نامه پذیرش جعلی

نویسنده: مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

Print
3618 رتبه بندی این مطلب:
4/0
دی ان ان