X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

کدام کشورها بیشترین مقاله علمی را می نویسند

کدام کشورها بیشترین مقاله علمی را می نویسند

 

آمار نیچر

 

Source: Thomson Reuters/Essential Science Indicators

هر مکعب   ۱۰۰ مقاله است. در صد مقاله‌های هر کشور که بین مقاله های پر ارجاع ( بیش از ۱٪) بوده به عنوان کیفیت در نظر گرفته شده است.  عربستان با ۳۳.۱٪  بیشترین رشد را داشته است‌.

Print
1923 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان