X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

رد مقاله توسط مجله ISI

رد مقاله توسط مجله ISI

مقاله پژوهشی یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران به مجله ISI ارسال گردید. این مقاله دارای کیفیت لازم نبود و از مجله رد شد. در تصویر زیر ایمیل دریافت شده از سوی مجله قابل مشاهده است. نظرات داوران با رنگی دیگر مشخص شده است، این نظرات را بخوانید و در پژوهشی های خوب بکار گیرید.

 

دریافت پذیرش مقاله ISI

Print
2158 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان