X

کتاب های چاپ شده

عوامل موثر کارآفرینی

مهندس رشیدی، دکتر زند و دکتر دهیوری

کار آفرینی چیزی جز شناخت فرصت ها و استفاده بهینه از آن نیست. با وجود اینکه کارآفرینی علم جدیدی است امروزه در تمامی ابعاد توسعه مطرح است. باعنایت به اهمیت بخش تعاون در افزایش اشتغال و به خصوص در تعاونی های کشاورزی و به علت تأثیری که بر رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و کاهش مهاجرت می گذارند، شناخت عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی و شناسایی موانع و مشکلات این تعاونی ها در خصوص کارآفرینی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات به وجود آمده ضروری به نظر می رسد. اثر حاضر به شناسايی عوامل مؤثر بر توسعه مهارت های كارآفريني در تعاوني هاي روستايي استان البرز پرداخته  و اهداف اختصاصی آن شامل: بررسی و اولویت بندی میزان مهارت های کارآفرینی در بین اعضاء تعاونی های کشاورزی روستایی و بررسی عوامل روانشناختي، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی، سیاستگذاری، فنی و  ويژگي هاي فردي مؤثر در توسعه مهارت هاي كارآفريني و نیز بررسی موانع و محدودیت های توسعه مهارت های کارآفرینی در تعاونی های روستایی استان البرز  می باشد.

The Effect of anxiety

Ebrahim Fariadyan & Dr Akbar Azizifar

It goes without saying that speaking skill is necessary for everyone who wants to learn second / foreign languages. Feelings of anxiety and nervousness are common among second/foreign language learners. Different learners with different level of anxiety use different strategies while speaking a foreign language, use of modern communicative language teaching approaches in the English language classrooms have increased the demand to learn good communication skills but existence of such feelings in the learners may prevent them from achieving the desired goal.

Landscape Specialized English Texts

Sima Pouya (Ph.D) & Mohammad Reza Taheri (Ph.D)

Nowadays, English language is the common language among researchers. New findings in each scientific domain are typically published in English. Furthermore, articles presented in international conferences or published in scientific journals, valid university textbooks, scientific data and documents, etc. might attract more audience when published in English language. That is why most of researchers and authors regard English language as priority in their manuscripts.

Reading Treasury

Dr. Kamal Heidari & Jamshid Heidari

The above-cited statement clearly stipulates the significance of reading skill in a first, second, or even foreign language. However, most of students, especially in our country, are complaining about their weaknesses in dealing with reading comprehension items in different tests including: MCHE (MSRT), TOLIMO, IELTS, TOEFL, and also the Ph.D. level general English exam. It is axiomatic that there may be cited numerous reasons for their weakness in reading skill among which lack of adequate practice, as far as reading comprehension items are concerned, is one of the main reasons.

تحلیل شاخص های پاسخگویی در مدیریت بحران

عثمان حسینی

بحران پدیده ای است که بر اثر تلاش های انسان و یا طبیعت در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت، زندگی انسانها را دگرگون می کند و در صورتی که مدیریتی محلی و مرکزی آمادگی های لازم برای مقابله با این پدیده ناگهانی را نداشته باشند باعث تلفات جانی و مالی می شود. بعلاوه، نظام های اجتماعی در معرض بحرانهای متعدد و متنوعی قرار دارند که با شدت و ضعف متفاوت، گاه کلیت و موجودیت نظام اجتماعی را تهدید می کنند و گاه جریان عادی امور را مختل می سازند. بی تردید جوامعی در برابر بحرانها موفق ظاهر می شوند که بتوانند تمام ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود به شکل مناسب، معطوف به مقابله اثر بخش با وضعیت بحرانی کنند و از سهل انگاری و ساده انگاری تقدیر گرایانه اجتناب ورزند. مهمترین تلاشهای انسانی جهت مقابله با بحران، برنامه ریزی قبل از بحران و بکارگیری آن در هنگام رخداد و بعد از آن می باشد که باعث کاهش مشکلات ناشی از بحران می شود. این مورد نیاز به برنامه ریزی دقیق واستفاده از تمامی امکانات دارد.

آموزش مثبت نگری و اثر آن بر بهزیستی زنان سالمند

سرور مداحی

دانشمندان علم روانشناسی معتقدند که سالمندی عبارت است از مرحله ای منحصر به فرد از زندگی انسان که دارای ویژگی های روانی مشخصی است که در قالب حالتی از فروپاشی خودنمایی می کند و امکانات سازگاری روانی و اجتماعی فرد را در بر می گیرد، بنابر این قدرت به کارگیری توانمندی های جسمی و عقلی جهت رویارویی با فشارهای زندگی را در وی به اندازه ای کاهش می دهد که پرداختن کامل به نیازمندی های محیطی غیر ممکن می گردد و یا حتی دستیابی به حد متوسطی از تأمین نیازمندی های مختلف امکان پذیر نخواهد بود. یکی از فراگیرترین بیماری‌های این دوران، تفکر منفی است. تفکر منفی بیماری خطرناکی است که ذهن، احساسات و جسم انسان را مبتلا می سازد. افکار منفی، پرخاشگری، اضطراب، خشم، عصبیت، خستگی را بوجود می آورد؛ بالعکس افکار مثبت موجب خوش بینی، امیدواری، آرامش خاطر، دلگرمی و مهر و محبت می شود. امروزه با وجود پيشرفت هاي علمي چشمگيری که در زمينه هاي روانپزشکي و روان درماني به وجود آمده است ملاحظه مي گردد که بعضي از صاحب نظران برجسته نياز به مذهب در بهداشت رواني و روان درماني را امری ضروری و مهم می دانند و عقيده دارند که اعتقادات مذهبي و توکل به خدا موجب تسکين و بهبودي سريعتر آلام و مشکلات رواني مي شود.  

روش های نوین تحقیق در مهندسی

دکتر مهدی مخبری، مجید عقلمند

در مرحله  ویرایش نهایی..

Architecture glasses to discover codes

Behnam Ghasemzadeh

Audiences of this book are students of architecture, architects and those who are interested in architecture and its design process. It has a simple look at architectural design aspects during training and after that, process of entering professional working market-which is missing in syllabus of some architecture faculties. Using the term of “Consider”, I intended to share my little, but efficient, experience of education and work with other students and fans of architecture.

Sociology of the Family

Author: Dr. Hossein Bostan (Najafi) Translated by: Somaieh Rahimzadeh

Being the smallest social institution, family has attracted the attention of social thinkers due to the special significant place it occupies. On the one hand, the mutual effect between family and other sections of society, and on the other hand, its survival throughout ages and centuries have driven many thinkers to study it using different approaches. Apart from the religious, ethical, philosophical and legal approaches dominant in the past, there has been a growth of historical, anthropological, psychological and social approaches to family since the 19th century.

اعتبارات بانك كشاورزی

مهندس قزل سفلی، دکتر زند و امیرعضدی

بدون شك بخش كشاورزی یكی از مهمترین قطب های اقتصادی كشور محسوب می گردد و درصد قابل توجهی از شاغلان (یک چهارم جمعیت شاغل کشور) رابه خود اختصاص داده است وسرمایه گذاری و توجه ویژه به این بخش امری اجتناب ناپذیر است چرا كه اقتصاد ایران را باید اقتصادی بر پایه كشاورزی دانست. اقتصاد مبتنی بر كشاورزی است كه امنیت غذایی، توسعه اقتصادی و اشتغال و استقلال كشور را به دنبال خواهد داشت بر كسی پوشیده نیست كه تحقق این امور چه تاثیری در حفظ امنیت ملی، ابعاد سیاسی و اجتماعی دركشور دارد و چه عامل بازدارنده ای در برابر ابرقدرت های جهانی است.

بررسی اشتباهات معنایی درترجمه کتاب پاﺋولوکوﺋیلو

الهام حاجی بابایی

Translation, as the process of changing one concept and meaning from one language into another one, is typically taken into consideration as a science and plays a significant role in different domains. Considering this importance, assessing and evaluating translated works are also of great importance. In evaluating a translation, it is essential that the fundamental differences between overt and covert translation be taken into account. These two types of translations make qualitatively different demands on translation criticism.

شیوه های آموزش سفال به کودکان با رویکرد آموزشی کودک محور

بهاره حیدری ونیچه، دکتر ایمان زکریایی کرمانی و دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی

از آغاز آفرینش، انسان همیشه توجه خاصی به دو امر داشته است: تعلیم و تربیت و هنر. آدمی همیشه درمعرض یادگیری خواه از طبیعت خواه از انسان بوده است. هنر نیز ریشه در وجود و طینت بشر دارد و انسان گرایش و تمایل طبیعی و ذاتی نسبت به هنر داشته است. از این میان، هنر سفالگری و کار با گل که از نخستین هنرهای بشری می باشد جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. در اثر حاضر، بررسی شیوه های آموزش سفال به کودکان در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان براساس رویکرد کودک محور در حوزه رشد خلاقیت مورد نظر می باشد.

عوامل موثر بر مدیریت ...

مهندس قزوینه، دکتر زند و دکتر دهیوری

خشکسالی از جمله بلایای طبیعی است که رخداد آن اثرات زیان باری را بر محیط اکولوژیک وارد می سازد. کشور ایران در یکی ازخشک ترین مناطق دنیا قرارگرفته وکمبود آب یکی از مهمترین موانع در روند توسعه کشاورزی آن به شمارمی رود. اثر حاضر به بررسی عوامل موثر بر خشکسالی و اجرای راهکارهای کشاورزی از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی استان البرز پرداخته است و اهداف اختصاصی آن شامل: بررسی و اولویت بندی میزان رعایت یا بکارگیری روش های مدیریت خشکسالی در قبل، حین و بعد از وقوع خشکسالی، بررسی عوامل مدیریتی، اقتصادی، آموزشی، تحقیقاتی- پژوهشی، فرهنگی- اجتماعی، زراعی، سیاسی - حمایتی و عوامل فردی موثر برمدیریت خشکسالی و نیز بررسی راهکارهای مدیریت بحران خشکسالی در زمینه کشاورزی در استان البرز بوده است.

مستندنگاری

لیلا زمانی سورشجانی، دکتر ایمان زکریایی کرمانی

صنایع‌دستی جلوه‌هایی از فرهنگ درخشان گذشته‌ی ایرانیان است که بی‌تردید فصلی بااهمیت از تاریخ هنر سرزمین ما را تشکیل می‌دهد و همواره مطالعه درباره صنایع‌دستی ایران همواره بخشی از دل‌مشغولی پژوهشگران و دانشجویان بوده است. هنر صناعی نمدمالی یکی از قدیمی‌ترین هنرهای اقوام ساکن نجد ایران است، کشف نمدهای پازیریک و سنگ‌نگاره‌های تخت جمشید از قدیمی‌ترین مستندات نمد است. نمد و نمدمالي در چهارمحال و بختياري که به لحاظ بهره‌مندي از بسترها وزندگی متكي به دام‌پروری و نيز کوچ‌های طولاني، اقليم سرد و كوهستاني قدمت طولاني دارد. از دیرباز ...

رابطه مدیریت کیفیت

فاطمه محمودی خاتون آبادی

سال هاي زيادي از مطرح شدن فرهنگ مديريت كيفيت فراگير (TQM) در جهان مي گذرد و چندي است كه در محافل صنعتي و تجاري كشور ما نيز مورد بحث قرار مي گيرد. مديريت كيفيت فراگير، به مجموعه تلاشهايي گفته مي شود كه جهت پيشبرد و بهبود كيفيت در يك سازمان صورت مي گيرند. مديريت كيفيت جامع روش انجام دادن كار مبتني بر همياري است براي بهبود مداوم كيفيت و بهره وري در سازمان، از قابليت ها و استعدادهاي گروه مديران و گروه كاركنان بهره مي گيرد.

متون علوم زمین

دکتر رضا طلایی - مجید عقلمند

آشنایی با متون تخصصی انگلیسی در رشته های مختلف، به ویژه در رشته های علوم پایه ضروری است چرا که اکثر منابع علمی به زبان انگلیسی است. هرچند در گرایشات مختلف علوم زمین از جمله زمین شناسی کتب با ارزش زیادی به زبان فارسی تألیف و ترجمه شده است، اما حجم این منابع در مقابل حجم عظیم منابع منتشر شده به زبان انگلیسی بسیار اندک است. حجم بالایی از منابع علمی علوم زمین شامل کتب معتبر، مقالات علمی، اسناد، داده ها و اطلاعات و نتایج آخرین تحقیقات انجام شده به زبان انگلیسی منتشر می شوند و استفاده از این منابع مستلزم آشنایی کامل با زبان انگلیسی تخصصی در گرایشات مختلف آن است.

Literary and Economic Metaphors

Elham Ghanbari

Research has shown that metaphorical expressions play significant roles in specialized texts. Findings regarding the importance of metaphorical language in different texts and its prospected implication in developing the texts can pave the way for better communication in different genres. Metaphor is a pervasive feature of language. We use metaphors to talk about the world in both familiar and innovative ways, and in contexts ranging from everyday conversation to literature and scientific theorizing.

SPSS: THE BASICS

Kamal Heidari & Hamid Reza Hashemi

SPSS, standing for Statistical Package for the Social Sciences, is a powerful, user-friendly software package for the manipulation and statistical analysis of data. 

A Glance ats Language and Linguistics

Kamal Heidari & Pantea Maralani

Linguists, as admitted by some related scholars, are strange animals. They get very excited about things that the rest of the species seem almost blind to and fail to see what all the fuss is about. This wouldn’t be so bad if linguists were an isolated group. But they are not, and what’s more they have to teach non-linguists about their subject. One mistake that linguists often make is to assume that to teach linguistics, students should be instilled with the kind of enthusiasm for the subject that linguists themselves have. But not everybody wants to be a linguist and, as a friend of mine once said, not everybody can be a linguist. What the dedicated language student wants, however, is not the ability to analyze complex data from languages in exotic regions of the world, or to produce coherent theories that explain why you can’t say his being running in a more elegant way than anyone else can. What they want from linguistics is to see what the subject can offer them in coming to some understanding of how the language that they are studying

آیا مجله ISI است

دکتر آزاده نعمتی، مجید عقلمند

براساس خبر منتشر شده در تاریخ 04/04/1392 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایران جایگاه اول رشد تولید علم جهان را به خود اختصاص داده و از نظر تولید مقالات علمی جایگاه خود را به رتبه پانزدهم جهان ارتقا داده است. همچنین تعدادی از دانشگاه های بزرگ کشور توانستند در میان 500 دانشگاه برتر جهان قرار گیرند. همه اینها نشانه تلاش پژوهشگران و محققان ایرانی است که سعی دارند با فعالیت و تلاش پیگیر، هر روز شگفتی تازه ای در حوزه علم خلق نمایند. سیاست های علمی و پژوهشی از سوی وزارت علوم و در قالب آیین نامه به دانشگاه ها و مراکز علمی وتحقیقاتی ابلاغ می گردد. آیین نامه چاپ مقالات علمی، به چاپ مقاله در مجلات نمایه شده در موسسه اطلاعات علمی تامسون (ISI) امتیاز بالایی اختصاص داده است و این امر باعث گردیده، اولویت اول پژوهشگران چاپ مقاله در مجلات نمایه شده در موسسه ISI باشد به گونه ای که در آمار منتشر شده از سوی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (02/04/1392) اعلام گردیده است که تعداد مقالات منتشر شده پژوهشگران ایرانی در شش ماه نخست سال 2013 در مجلات نمایه شده در موسسه ISI، هفت هزار و 837 مقاله بوده است.

JCR

دکتر آزاده نعمتی، مجید عقلمند

در سال های اخیر افزایش تعداد مقالات منتشر شده‌ی‌ پژوهشگران ایرانی در مجلات بین المللی باعث گردید موفقیت های چشمگیری در حوزه علم بدست آوریم. به عنوان نمونه می توان به کسب رتبه نخست جهان از نظر میزان رشد علمی اشاره کرد. همچنین چاپ 11886 مقاله در هفت ماه نخست سال 2013 باعث گردید در رتبه بیستم جهان قرار گیریم و نسبت به کشورهای پیشرفته ای چون بلژیک، دانمارک، اتریش، نروژ و فنلاند جایگاه بهتری داشته باشیم. همگام با پیشرفت علمی کشور و به قصد سرعت بخشیدن به چاپ مقالات علمی و راهنمایی پژوهشگران و پاسخ به سوالات آنان، دو کتاب با عنوان‌های "راهنمای ارسال و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI" و "راهنمای جستجوی مجلات در موسسه تامسون (ISI) – آیا مجله انتخابی من ISI است؟" تالیف گردید و در اختیار پژوهشگران قرار گرفت. استقبال بی نظیر پژوهشگران از این دو اثر و حمایت و پشتیبانی آنان باعث گردید کتاب سوم با نام " راهنمای گزارش استنادی مجلات (JCR) - آنسوی ضریب تاثیر (Impact Factor)"  در فاصله کمتری از دو اثر قبلی آماده گردد. این اثر نیز مانند دو اثر قبلی برای اولین بار منتشر می شود.

زکات

مسلم صالحی زاده

زکات همانند نماز در تمام ادیان الهی وجود داشته است و آیین مقدس اسلام، امر به اقامه نماز و پرداخت زکات را مایه نجات و رستگاری مومنان می داند. همچنین در احادیث فراوان و در متون روایی به اهمیت زکات پرداخته شده است.  احیاء زکات عبارت است از شناسايي موانع و آسيب های آن، سعی در راه از میان برداشتن آنها و کوشش برای آن که زکات جمع آوری شده را در مصارف صحیح آن هزینه کرد. شاید بتوان گفت زکات به لحاظ ارزش و قلمروی که دارد به ریشه کن کردن فقر در جامعه منتهی می­گردد. تحقیق حاضر سعی دارد که آسیب های درونی و بیرونی زكات را از منظر قرآن كريم شناسایی کرده و با ارايه راهکارها و پیشنهادات مناسب در جهت جلوگیری و یا کم شدن آنها همچنین اطلاع رسانی و تعلیم آثار خطرناک اين آسیب ها؛ جامعه اسلامی را از حاشیه قرار دادن این واجب الهی کمک نماید.

گروه درمانی

آزاده فاطمی مقدم

افزایش مصرف مواد مخدر طی قرون گذشته ، نگرانی روز افزونی را برای همه ی جوامع در پی داشته است. این بلای خانمان سوز قدرت تفکر ، خلاقیت ، توان ، کوشش و سازندگی را از انسان ها گرفته و بنیان خانواده و اعتقاد و باورهای دینی آن ها را در معرض نابودی و از هم پاشیدگی قرار داده است و متأسفانه روز به روز رو به گسترش است. کمتر کشوری است که مهمترین و یا یکی از عمده مشکلاتش مسأله مواد مخدر و اعتیاد نباشد. تلاش های فراوانی برای پیشگیری و درمان اعتیاد صورت گرفته است. با وجود این ، اعتیاد در همه سنین و در هر گروه اجتماعی و اقتصادی ظاهر می شود.

تمرین مقاومتی

محمد سليماني فارساني، دکتر ضا قراخانلو

قابليت و توانايي در اجراي فعاليت هاي ورزشي به کارايي و عملکرد دستگاههاي مختلف بدن بستگي دارد. دستگاه قلبي– عروقي وظيفه اصلي انتقال اکسيژن و مواد غذايي به بافت هاي مختلف و عضلات فعال و برگرداندن مواد زايد سوخت و سازي به اندام هاي دفعي را بر عهده دارد. قلب در پاسخ به تغييرات محيطي قادر به تغيير است، و يک نوع تحريک مي تواند باعث شود که آن رشد کند و يا تحليل رود. در سال هاي اخير در زمينه بررسي تاثير تمرين مقاومتي برهايپرتروفي قلبي تلاش هاي زيادي صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده اند که تمرين مقاومتي مي تواند از طريق مکانيسم هاي مختلف باعث هايپرتروفي در قلب گردد. از طرفي تحقيقاتي هم در زمينه اثر S1P روي هايپرتروفي قلبي نيز  صورت گرفته است. حال هدف از طرح تحقيق ما اين است که آيا اين نوع تمرين مقاومتي باعث افزايش S1P در عضله قلبي خواهد شد؟ به این منظور مطالعه حاضر به بررسی اثر يک دوره تمرين مقاومتي بر ميزان S1P عضله قلبي در موش هاي صحرايي نژاد ويستار می پردازد.

رضایت شغلی معلمان

علی صمدیان، صدیقه حیدری نژاد ، ناهید شتاب بوشهری

امروزه جهان در آستانه ی قرن بیست و یکم با تحولات عظیم و پی در پی روبروست، تحولاتی که دانش ها و نیازمندی های جدیدی می آفرینند. نیازهایی که از یک طرف به رفاه بیشتر جوامع کمک می کنند و از طرف دیگر بر مشکلات آنها می افزایند. این تحولات روز به روز بار مسئولیت و وظایف نهادها و سازمان های اجتماعی را سنگین تر می کنند. از جمله نهادهایی که ارتباط مستقیم با این تحولات دارد و لزوماً باید با این تحولات هماهنگ گردد، آموزش و پرورش است.

RSS
12

دسته ها

درباره دانشیار

سال 1390 را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان