X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

خرید مقاله ISI رشته محیط زیست

خرید مقاله ISI رشته محیط زیست

مشارکت در مقاله ISI محیط زیست

دانشجویان رشته محیط زیست که خواهان مشارکت در مقالات علمی هستند می توانند با دانشیار تماس بگیرند تا اطلاعات لازم در این خصوص در اختیار آنان قرار گیرد.

همچنین این امکان فراهم شده است که دانشجویان و پژوهشگرانی که خواهان حمایت مالی از تحقیقات علمی هستند و می خواهند نام شان به عنوان نویسنده در مقالات ذکر گردد، به یکدیگر معرفی شوند. در حال حاضر این امکان برای دانشجویان رشته محیط زیست فراهم شده است. همچنین به صورت ویژه موضوعات مربوط به سنجش از دور جز موضوعات تحت پوشش دانشیار قرار دارند.

Print
538 رتبه بندی این مطلب:
4/0
دی ان ان