X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

data availability statement چیست؟

data availability statement چیست؟

بیانیه های در دسترس بودن داده ها(Data availability statements) مربوط به مکان و شیوه دردسترس بودن داده هایی است که در طی پژوهش تولید می شود و به عنوان نتیجه در مقاله گزارش می شود.

نویسندگان در مقالات خود می توانند از جملات آماده ای که توسط مجلات و یا انتشارات ارائه شده است، استفاده نمایند. براساس نوع تحقیقی که انجام شده است و همچنین نوع داده ها و ضرورت در دسترس بود آنها می توان در نوشتن این بیانیه ها تصمیم گرفت. نوشتن این بیانیه ها در بسیاری از مقالات علمی الزامی است و معمولا به صورت ویژه به دفترمجله ارسال می شود و یا در متن مقاله قبل از بخش منابع قرار می گیرد. درصورتیکه درخصوص تحقیق خود و نوع داده ها نیاز به بررسی بیشتری دارید می توانید با دفتر مجله تماس بگیرید و سوالات خود را بپرسید و براین اساس درخصوص این بیانیه و نحوه تنظیم آن تصمیم بگیرید.

به صورت کلی بیانیه دردسترس بودن داده ها می تواند به یکی از شکل های زیر باشد:

  • مجموعه داده های ایجاد شده و/یا تجزیه و تحلیل در طول مطالعه فعلی در پایگاه [نام پایگاه] ، [پیوند وب دائمی به مجموعه داده ها] موجود است.
  • مجموعه داده های ایجاد شده و/یا تجزیه و تحلیل در طول مطالعه فعلی در صورت درخواست از نویسنده مربوطه ارائه می گردد.
  • همه داده های ایجاد شده یا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در طول این مطالعه در این مقاله منتشر شده (و فایل های اطلاعاتی تکمیلی آن) گنجانده شده است.
  • مجموعه داده های ایجاد شده و/یا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در طول مطالعه فعلی به دلیل [دلیل (های) چرا داده ها عمومی نیستند] در دسترس عموم نیست، اما در صورت درخواست از نویسنده مربوطه در دسترس است.
  • اشتراک داده ها در این مقاله قابل اجرا نیست زیرا هیچ داده ای در طول مطالعه فعلی تولید یا مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.  
  • داده هایی که از یافته های این مطالعه پشتیبانی می کنند از [نام شخص ثالث] در دسترس است، اما محدودیت هایی در دسترس بودن این داده ها وجود دارد، که برای مطالعه فعلی تحت مجوز استفاده شده اند، و بنابراین در دسترس عموم نیست. با این حال، داده ها از نویسندگان بنا به درخواست معقول و با اجازه [نام شخص ثالث] در دسترس است.

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند(مدیر دانشیار)

Print
923 رتبه بندی این مطلب:
4/0
دی ان ان