X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

data availability statement چیست؟

data availability statement چیست؟

بیانیه های در دسترس بودن داده ها(Data availability statements) مربوط به مکان و شیوه دردسترس بودن داده هایی است که در طی پژوهش تولید می شود و به عنوان نتیجه در مقاله گزارش می شود.

نویسندگان در مقالات خود می توانند از جملات آماده ای که توسط مجلات و یا انتشارات ارائه شده است، استفاده نمایند. براساس نوع تحقیقی که انجام شده است و همچنین نوع داده ها و ضرورت در دسترس بود آنها می توان در نوشتن این بیانیه ها تصمیم گرفت. نوشتن این بیانیه ها در بسیاری از مقالات علمی الزامی است و معمولا به صورت ویژه به دفترمجله ارسال می شود و یا در متن مقاله قبل از بخش منابع قرار می گیرد. درصورتیکه درخصوص تحقیق خود و نوع داده ها نیاز به بررسی بیشتری دارید می توانید با دفتر مجله تماس بگیرید و سوالات خود را بپرسید و براین اساس درخصوص این بیانیه و نحوه تنظیم آن تصمیم بگیرید.

به صورت کلی بیانیه دردسترس بودن داده ها می تواند به یکی از شکل های زیر باشد:

  • مجموعه داده های ایجاد شده و/یا تجزیه و تحلیل در طول مطالعه فعلی در پایگاه [نام پایگاه] ، [پیوند وب دائمی به مجموعه داده ها] موجود است.
  • مجموعه داده های ایجاد شده و/یا تجزیه و تحلیل در طول مطالعه فعلی در صورت درخواست از نویسنده مربوطه ارائه می گردد.
  • همه داده های ایجاد شده یا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در طول این مطالعه در این مقاله منتشر شده (و فایل های اطلاعاتی تکمیلی آن) گنجانده شده است.
  • مجموعه داده های ایجاد شده و/یا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در طول مطالعه فعلی به دلیل [دلیل (های) چرا داده ها عمومی نیستند] در دسترس عموم نیست، اما در صورت درخواست از نویسنده مربوطه در دسترس است.
  • اشتراک داده ها در این مقاله قابل اجرا نیست زیرا هیچ داده ای در طول مطالعه فعلی تولید یا مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.  
  • داده هایی که از یافته های این مطالعه پشتیبانی می کنند از [نام شخص ثالث] در دسترس است، اما محدودیت هایی در دسترس بودن این داده ها وجود دارد، که برای مطالعه فعلی تحت مجوز استفاده شده اند، و بنابراین در دسترس عموم نیست. با این حال، داده ها از نویسندگان بنا به درخواست معقول و با اجازه [نام شخص ثالث] در دسترس است.

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند(مدیر دانشیار)

Print
1635 رتبه بندی این مطلب:
4/0
دی ان ان