X

پست های ویژه دانشیار

آیا مجلات ISI ضریب تاثیر جعلی دارند

آیا مجلات ISI ضریب تاثیر جعلی دارند

بررسی مجله Indian Journal of Research

 به تازگی در سایت مجلات علمی و یا ایمیل های دریافتی از سوی آنها، میزان ضریب تاثیر مجله ( Journal Impact Factor) نوشته شده است. اما پس از بررسی اطلاعات این مجله ها در موسسه تامسون (ISI) و پایگاه JCR مشخص می شود که ضریب تاثیر ارائه شده، توسط موسسه تامسون صادر نشده است. ممکن است ضریب تاثیر توسط موسسه دیگری صادر شده باشد و یا مجله، ضریب تاثیررا فقط جهت جلب توجه و به منظور تقلب و کلاه برداری در سایت خود و  در ایمیل های ارسالی نوشته باشد.
 
Indian Journal of Research
تصویر زیر، ایمیلی است که به تازگی از سوی یک مجله بصورت انبوه برای پژوهشگران ارسال گردیده است. در این ایمیل از پژوهشگران خواسته شده است مقاله خود را به مجله Indian Journal of Research ارسال نمایند. همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، ضریب تاثیر (Impact Factor) این مجله 0.3208 می باشد.

 

ضریب تاثیر جعلی
 
تصویر 1: ایمیل دریافت شده از سوی مجله


ضریب تاثیر به این معنی است که مجله مورد نظر در پایگاه JCR که جزء خدمات موسسه تامسون(ISI) است، نمایه می شود. پس برای بررسی صحت اطلاعات ارائه شده، به این پایگاه مراجعه می نماییم.
 
جستجوی ضریب تاثیر در JCR
در تصویر زیر، مجلات نمایه شده در بخش علوم به ترتیب ضریب تاثیر مرتب شده‌اند. در صورتیکه مجله  Indian Journal of Research دارای چنین ضریب تاثیری باشد باید عنوان آن در بین مجلات شماره 7599 تا 7619  قرار بگیرد. از بررسی بخش علوم پایگاه JCR مشخص می شود که ضریب تاثیر 0.3208 برای هیچ مجله ای ثبت نشده است.


 ضریب تاثیر جعلی
 تصویر 2: بررسی ضریب تاثیر مجله در بخش علوم پایگاه JCR

همچنین بررسی بخش علوم اجتماعی پایگاه JCR نیز نتیجه ای دربر نداشت  و مشخص شد که چنین ضریب تاثیری (0.3208) برای هیچ مجله ای ثبت نشده است. در تصویر زیر، مجلات نمایه شده در بخش علوم اجتماعی به ترتیب ضریب تاثیر مرتب شده‌اند. در صورتی که این مجله دارای چنین ضریب تاثیری باشد عنوان آن باید در بین مجلات شماره 2458 تا 2479  قرار بگیرد.
 
 ضریب تاثیر جعلی

تصویر 3: بررسی ضریب تاثیر مجله در بخش علوم اجتماعی پایگاه JCR
 

جستجوی مجله در پایگاه JCR
با جستجوی نام مجله در پایگاه JCR مشخص شد که مجله ای با نام Indian Journal of Research در این پایگاه نمایه نشده است.
همچنین تمامی مجلاتی که در عنوان خود از عبارت "Indian Journal of" استفاده نمودند در دو بخش علوم و علوم اجتماعی مورد جستجو قرار گرفتند. نتیجه بررسی در سه  تصویر زیر قابل مشاهده است. 37 مجله در عنوان خود از عبارت مورد جستجو استفاده نمودند اما نام مجله Indian Journal of Research در بین آنها وجود ندارد.
 

ضریب تاثیر جعلی

تصویر 4: نتیجه جستجو در بخش علوم - نتایج 1 تا 20
 

ضریب تاثیر جعلی

تصویر 5: نتیجه جستجو در بخش علوم - نتایج 21 تا 36

ضریب تاثیر جعلی 

 تصویر 6: نتیجه جستجو در بخش علوم اجتماعی - فقط یک نتیجه
 

با جستجوی عنوان مجله و شماره شناسایی (ISSN) آن مشخص شد که مجله Indian Journal of Research  در بخش Master Journal List  موسسه تامسون نیز نمایه نشده است و اصلا ISI نیست چه به برسد به اینکه در بخش JCR نیز نمایه شده و دارای ضریب تاثیر باشد.
 
با اطلاعات ارائه شده در بالا مشخص است که پژوهشگران باید مجله انتخابی خود را با دقت مورد بررسی قرار دهند و نسب به صحت اطلاعات ارائه شده در سایت مجله اطمینان حاصل نمایند.
 
پژوهشگران می توانند عنوان مجله انتخابی خود را جهت بررسی به مرکز دانشیار ارسال نمایند. همچنین کتاب های "راهنمای گزارش استنادی مجلات (JCR)" و " راهنمای جستجوی مجلات در موسسه اطلاعات علمی تامسون (ISI) "  که توسط متخصصین مرکز دانشیار تالیف گردیده است، اطلاعات زیادی را در خصوص نحوه بررسی مجلات و مواردی دیگر در اختیار این عزیزان قرار می دهد.
 
نویسنده: مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

 

[EasyDNNnews:IfExists:ArticlePreviousNext] [EasyDNNnews:EndIf:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:SocialButtons:FBLike] [EasyDNNnews:SocialButtons:AddThis] [EasyDNNnews:Print:ArticleDetails]
[EasyDNNnews:NumberOfViews] [EasyDNNnews:ArticleRating] [EasyDNNnews:ArticleMaps] [EasyDNNnews:EventRegistration:ListOfAttendants] [EasyDNNnews:DocumentList] [EasyDNNnews:Links]
نظرات بسته شده است.
دی ان ان