X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

توصیه نامه تحصیلی به انگلیسی

توصیه نامه تحصیلی به انگلیسی

متن توصیه نامه برای مصاحبه دکتری

دانشجوی های بسیاری جهت دریافت توصیه نامه انگلیسی با دانشیار تماس می گیرند. این توصیه نامه ها معمولا توسط اساتید نوشته می شود اما همه بدنیال بهترین الگو هستند.

کتاب 40 پرونده موفق اپلای شامل 40 پرونده کامل دانشجویانی است که موفق به دریافت پذیرش از دانشگاه های آمریکا و اروپا شده اند. در این کتاب توصیه نامه ای که توسط اساتید آنها نوشته شده است نیز ارائه شده است و بهترین الگو و نمونه برای نوشتن توصیه نامه است.

تصویر زیر یکی از توصیه نامه های این کتاب را نشان می دهد. جهت دریافت کتاب کامل می توانید با دانشیار تماس بگیرید.

 

متن توصیه نامه برای مصاحبه دکتری

 

Print
1744 رتبه بندی این مطلب:
4/0
دی ان ان