پست های ویژه دانشیار

Dr. Majid Aghlmand

لیست مجلات ISI منابع آب

SCIENCE CITATION INDEX - WATER RESOURCES - JOURNAL LIST

 

 

SCIENCE CITATION INDEX - WATER RESOURCES - JOURNAL LIST
Total journals: 30

1. ADVANCES IN WATER RESOURCES
Monthly ISSN: 0309-1708
ELSEVIER SCI LTD. THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
2. AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT
Monthly ISSN: 0378-3774
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. BIOSIS Previews
3. AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS
Bimonthly ISSN: 1052-7613
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Zoological Record
 5. BIOSIS Previews
4. CATENA
Monthly ISSN: 0341-8162
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. BIOSIS Previews
5. DESALINATION
Semimonthly ISSN: 0011-9164
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
6. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
Semimonthly ISSN: 1866-6280
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. BIOSIS Previews
7. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
Monthly ISSN: 1520-4081
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Zoological Record
 5. BIOSIS Previews
8. GROUND WATER MONITORING AND REMEDIATION
Quarterly ISSN: 1069-3629
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
9. GROUNDWATER
Bimonthly ISSN: 0017-467X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
10. HYDROGEOLOGY JOURNAL
Bimonthly ISSN: 1431-2174
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
11. HYDROLOGICAL PROCESSES
Biweekly ISSN: 0885-6087
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
12. IRRIGATION SCIENCE
Quarterly ISSN: 0342-7188
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. BIOSIS Previews
13. JOURNAL AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION
Monthly ISSN: 2164-4535
AMER WATER WORKS ASSOC, 6666 W QUINCY AVE, DENVER, USA, CO, 80235
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
 4. BIOSIS Previews
14. JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY
Monthly ISSN: 0169-7722
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. BIOSIS Previews
15. JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING
Monthly ISSN: 0733-9429
ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR. RESTON, USA, VA, 20191-4400
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
16. JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0022-1686
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
17. JOURNAL OF HYDROLOGY
Monthly ISSN: 0022-1694
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
 5. BIOSIS Previews
18. JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING
Monthly ISSN: 0733-9437
ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
19. JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION
Bimonthly ISSN: 0022-4561
SOIL WATER CONSERVATION SOC, 945 SW ANKENY RD, ANKENY, USA, IA, 50023-9723
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
20. JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
Bimonthly ISSN: 1093-474X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
21. JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT
Monthly ISSN: 0733-9496
ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
22. JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING
Bimonthly ISSN: 0733-950X
ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
23. RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS
Monthly ISSN: 1535-1459
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Zoological Record
 5. BIOSIS Previews
24. STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
Bimonthly ISSN: 1436-3240
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
25. WATER AIR AND SOIL POLLUTION
Monthly ISSN: 0049-6979
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Zoological Record
 5. BIOSIS Previews
26. WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
Quarterly ISSN: 1747-6585
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Zoological Record
27. WATER ENVIRONMENT RESEARCH
Monthly ISSN: 1061-4303
WATER ENVIRONMENT FEDERATION. 601 WYTHE ST, ALEXANDRIA, USA, VA, 22314-1994
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
 5. BIOSIS Previews
28. WATER RESEARCH
Semimonthly ISSN: 0043-1354
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. BIOSIS Previews
29. WATER RESOURCES RESEARCH
Monthly ISSN: 0043-1397
AMER GEOPHYSICAL UNION, 2000 FLORIDA AVE NW, WASHINGTON, USA, DC, 20009
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
30. WATER SA
Bimonthly ISSN: 0378-4738
WATER RESEARCH COMMISSION, PO BOX 824, PRETORIA, SOUTH AFRICA, 0001
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
11422
رتبه بندی این مطلب:
2.8

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما