X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

MLA-APA

MLA-APA

در این پست می توانید دو فصل از کتاب"شیوه های استناد در نگارش های علمی: رهنمودهای بین المللی" نوشته ی دکتر حری با عنوان "شیوه نامه استناددهی به روش MLA - APA " را در قالب فایل PDF دریافت نمایید.

 

{فایل PDF را از قسمت "فایل ها برای دانلود" در قسمت زیر دریافت نمایید.}

 

 

Print
3365 رتبه بندی این مطلب:
4/4

فایل ها برای دانلود

دی ان ان