X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

شیوه های استناد در نگارش های علمی
Dr. Majid Aghlmand

شیوه های استناد در نگارش های علمی

کتاب: دکتر حری

در این پست می توانید کتاب"شیوه های استناد در نگارش های علمی: رهنمودهای بین المللی" نوشته ی دکتر حری را در قالب فایل PDF دریافت نمایید.

 

{فایل PDF را از قسمت "فایل ها برای دانلود" در قسمت زیر دریافت نمایید.}

Print
3557 رتبه بندی این مطلب:
3/7

فایل ها برای دانلود

دی ان ان