X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

ترجمه و ویرایش فرم های ویزای آمریکا

ترجمه و ویرایش فرم های ویزای آمریکا

می توانید تکمیل کردن هر گونه فرم به زبان انگلیسی را به مرکز دانشیار بسپارید. 

شما می توانید فرم ها را به زبان فارسی پر کنید و به دانشیار ارسال نمایید تا توسط متخصصین مرکز به زبان انگلیسی ترجمه شود. همچنین در صورتیکه خودتان فرم ها را به انگلیسی می نویسید، می توانید آن را جهت ویرایش تخصصی به دانشیار ارسال نمایید. 

در صورتیکه برای دریافت ویزای پژوهشی اقدام می فرمایید می توانید پروپوزال خود را به دانشیار ارسال نمایید تا به انگلیسی ترجمه و ویرایش شود. 

از طریق ایمیل زیر با مدیر دانشیار دکتر مجید عقلمند تماس بگیرید و درخواست خود را ثبت نمایید.

تماس با گروه دانشیار

دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

Email:  info@DanRC.com

Email:  Aghlmand@DanRC.com

Email:  Daneshyar.Center@Gmail.com

Tell:  00989173915286

Print
85 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان