پست های ویژه دانشیار

فروش لیست JCR 2022

فروش لیست JCR 2022

بهترین شیوه انتخاب مجله، استفاده از لیست های منتشر شده توسط موسسه ISI است. این لیست های به صورت سالانه منتشر می شوند و JCR نام دارند. در لیست JCR نام و مشخصات تمامی مجلات ISI وجود دارد. مجلات در این لیست براساس ضریب تاثیر مرتب شده اند. قرار داشتن تمامی مجلات یک حوزه در کنار هم، همچنین مرتب شدن آنها براساس ضریب تاثیر و شاخص های دیگر باعث می شود در کمترین زمان مجله مورد نظر خود را انتخاب نمایید. در دانشیار لیست مجلات JCR هر رشته و حوزه علمی با مبلغ 700 هزار تومان به فروش می رسد. جهت دریافت لیست مورد نظر خود با دانشیار تماس بگیرید. 

 

 1. EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH
 2. ECONOMICS
 3. MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
 4. MATHEMATICS
 5. BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
 6. HISTORY
 7. PHARMACOLOGY & PHARMACY
 8. ENVIRONMENTAL SCIENCES
 9. ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
 10. NEUROSCIENCES
 11. EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH
 12. MATHEMATICS, APPLIED
 13. LAW
 14. HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY
 15. ONCOLOGY
 16. PLANT SCIENCES
 17. MANAGEMENT
 18. CLINICAL NEUROLOGY
 19. SURGERY
 20. PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH
 21. LANGUAGE & LINGUISTICS
 22. GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY
 23. LINGUISTICS
 24. CELL BIOLOGY
 25. HISTORY
 26. ECONOMICS
 27. PHILOSOPHY
 28. POLITICAL SCIENCE
 29. PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH
 30. RELIGION
 31. CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
 32. GENETICS & HEREDITY
 33. ZOOLOGY
 34. ECOLOGY
 35. MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
 36. LANGUAGE & LINGUISTICS
 37. MANAGEMENT
 38. COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
 39. CHEMISTRY, PHYSICAL
 40. IMMUNOLOGY
 41. PHYSICS, APPLIED
 42. BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
 43. MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
 44. PSYCHIATRY
 45. BUSINESS
 46. LAW
 47. SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
 48. HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY
 49. RELIGION
 50. PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY
 51. ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
 52. SOCIOLOGY
 53. COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 54. MATHEMATICS
 55. VETERINARY SCIENCES
 56. CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS
 57. PSYCHIATRY
 58. FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
 59. BUSINESS
 60. ENGINEERING, CHEMICAL
 61. MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
 62. ENGINEERING, CIVIL
 63. MECHANICS
 64. MICROBIOLOGY
 65. ENGINEERING, MECHANICAL
 66. RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING
 67. PHILOSOPHY
 68. PSYCHOLOGY, CLINICAL
 69. PEDIATRICS
 70. ENVIRONMENTAL STUDIES
 71. STATISTICS & PROBABILITY
 72. NURSING
 73. NURSING
 74. LITERATURE
 75. COMMUNICATION
 76. ENERGY & FUELS
 77. POLITICAL SCIENCE
 78. MARINE & FRESHWATER BIOLOGY
 79. COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
 80. SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
 81. BUSINESS, FINANCE
 82. NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
 83. COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
 84. BUSINESS, FINANCE
 85. COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
 86. HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES
 87. MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
 88. ARCHAEOLOGY
 89. WATER RESOURCES
 90. OPTICS
 91. HISTORY
 92. ENTOMOLOGY
 93. ENGINEERING, BIOMEDICAL
 94. INTERNATIONAL RELATIONS
 95. COMMUNICATION
 96. INFECTIOUS DISEASES
 97. TELECOMMUNICATIONS
 98. BIOLOGY
 99. METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES
 100. TOXICOLOGY
 101. GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
 102. ANTHROPOLOGY
 103. PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH
 104. ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
 105. DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
 106. UROLOGY & NEPHROLOGY
 107. NUTRITION & DIETETICS
 108. AGRONOMY
 109. PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
 110. POLYMER SCIENCE
 111. HEALTH POLICY & SERVICES
 112. SPORT SCIENCES
 113. GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS
 114. CHEMISTRY, ANALYTICAL
 115. OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE
 116. PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY
 117. ORTHOPEDICS
 118. INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE
 119. GEOGRAPHY
 120. OBSTETRICS & GYNECOLOGY
 121. AREA STUDIES
 122. PHARMACOLOGY & PHARMACY
 123. PSYCHOLOGY, APPLIED
 124. ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
 125. AREA STUDIES
 126. COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
 127. GEOGRAPHY
 128. PHYSIOLOGY
 129. PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
 130. ART
 131. PSYCHOLOGY
 132. LINGUISTICS
 133. HEMATOLOGY
 134. BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS
 135. METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING
 136. INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE
 137. MUSIC
 138. PATHOLOGY
 139. HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM
 140. LITERATURE
 141. ONCOLOGY
 142. REHABILITATION
 143. MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
 144. CHEMISTRY, APPLIED
 145. BIOPHYSICS
 146. FORESTRY
 147. CRIMINOLOGY & PENOLOGY
 148. MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
 149. DERMATOLOGY
 150. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
 151. PHYSICS, CONDENSED MATTER
 152. SURGERY
 153. ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
 154. CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY
 155. REHABILITATION
 156. PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
 157. ASIAN STUDIES
 158. HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE
 159. DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
 160. OCEANOGRAPHY
 161. RESPIRATORY SYSTEM
 162. PSYCHOLOGY, SOCIAL
 163. CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS
 164. BIODIVERSITY CONSERVATION
 165. AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS
 166. RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING
 167. INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
 168. LITERATURE, ROMANCE
 169. PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY
 170. CHEMISTRY, MEDICINAL
 171. THERMODYNAMICS
 172. AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE
 173. HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE
 174. SOCIOLOGY
 175. PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL
 176. OPHTHALMOLOGY
 177. MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
 178. AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY
 179. ART
 180. MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY
 181. HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM
 182. ETHICS
 183. CHEMISTRY, ORGANIC
 184. INTERNATIONAL RELATIONS
 185. PHYSICS, MATHEMATICAL
 186. MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
 187. CLINICAL NEUROLOGY
 188. ENGINEERING, ENVIRONMENTAL
 189. COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
 190. NURSING
 191. GERIATRICS & GERONTOLOGY
 192. FISHERIES
 193. PEDIATRICS
 194. SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS
 195. BEHAVIORAL SCIENCES
 196. PALEONTOLOGY
 197. EVOLUTIONARY BIOLOGY
 198. ENGINEERING, MANUFACTURING
 199. HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES
 200. MATHEMATICS, APPLIED
 201. ENGINEERING, INDUSTRIAL
 202. ARCHITECTURE
 203. ARCHAEOLOGY
 204. PUBLIC ADMINISTRATION
 205. GEOGRAPHY, PHYSICAL
 206. HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE
 207. REHABILITATION
 208. PSYCHOLOGY, CLINICAL
 209. GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY
 210. GEOLOGY
 211. SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL
 212. ENVIRONMENTAL SCIENCES
 213. CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR
 214. CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
 215. MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS
 216. FAMILY STUDIES
 217. SOCIAL WORK
 218. LITERATURE, ROMANCE
 219. COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
 220. SOCIAL ISSUES
 221. LITERARY REVIEWS
 222. COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 223. WOMENS STUDIES
 224. EDUCATION, SPECIAL
 225. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES
 226. SOCIAL WORK
 227. CULTURAL STUDIES
 228. CULTURAL STUDIES
 229. CLASSICS
 230. MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES
 231. SPECTROSCOPY
 232. PSYCHIATRY
 233. OTORHINOLARYNGOLOGY
 234. OBSTETRICS & GYNECOLOGY
 235. GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY
 236. ANTHROPOLOGY
 237. ARCHITECTURE
 238. DEVELOPMENT STUDIES
 239. ENVIRONMENTAL STUDIES
 240. GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
 241. URBAN STUDIES
 242. CRIMINOLOGY & PENOLOGY
 243. ORTHOPEDICS
 244. ENGINEERING, GEOLOGICAL
 245. DEVELOPMENTAL BIOLOGY
 246. TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY
 247. ENGINEERING, MECHANICAL
 248. PARASITOLOGY
 249. STATISTICS & PROBABILITY
 250. SOIL SCIENCE
 251. REGIONAL & URBAN PLANNING
 252. ENGINEERING, CIVIL
 253. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES
 254. SUBSTANCE ABUSE
 255. VIROLOGY
 256. TRANSPORTATION
 257. GERONTOLOGY
 258. HORTICULTURE
 259. SPORT SCIENCES
 260. PUBLIC ADMINISTRATION
 261. PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
 262. ANESTHESIOLOGY
 263. MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES
 264. CRITICAL CARE MEDICINE
 265. ENGINEERING, AEROSPACE
 266. AGRONOMY
 267. ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
 268. MUSIC
 269. RHEUMATOLOGY
 270. REMOTE SENSING
 271. PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS
 272. RESPIRATORY SYSTEM
 273. NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY
 274. FILM, RADIO, TELEVISION
 275. UROLOGY & NEPHROLOGY
 276. URBAN STUDIES
 277. ASIAN STUDIES
 278. ACOUSTICS
 279. COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
 280. EMERGENCY MEDICINE
 281. OPHTHALMOLOGY
 282. MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING
 283. NEUROSCIENCES
 284. HISTORY OF SOCIAL SCIENCES
 285. FILM, RADIO, TELEVISION
 286. MEDICAL INFORMATICS
 287. THEATER
 288. REPRODUCTIVE BIOLOGY
 289. ORNITHOLOGY
 290. DEMOGRAPHY
 291. ELECTROCHEMISTRY
 292. INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR
 293. NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
 294. MINERALOGY
 295. LITERARY THEORY & CRITICISM
 296. MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
 297. ROBOTICS
 298. INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE
 299. CELL & TISSUE ENGINEERING
 300. INFECTIOUS DISEASES
 301. PSYCHOLOGY, APPLIED
 302. PHYSICS, PARTICLES & FIELDS
 303. MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES
 304. MYCOLOGY
 305. MATERIALS SCIENCE, CERAMICS
 306. IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY
 307. ANESTHESIOLOGY
 308. ALLERGY
 309. TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY
 310. AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
 311. CRYSTALLOGRAPHY
 312. MATERIALS SCIENCE, TEXTILES
 313. HEALTH POLICY & SERVICES
 314. ENERGY & FUELS
 315. AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY
 316. BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
 317. WATER RESOURCES
 318. MECHANICS
 319. TRANSPLANTATION
 320. LITERARY THEORY & CRITICISM
 321. COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS
 322. DERMATOLOGY
 323. VETERINARY SCIENCES
 324. PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY
 325. TROPICAL MEDICINE
 326. MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
 327. COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
 328. PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
 329. REMOTE SENSING
 330. TELECOMMUNICATIONS
 331. LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN
 332. AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY
 333. ANATOMY & MORPHOLOGY
 334. PLANT SCIENCES
 335. CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY
 336. SUBSTANCE ABUSE
 337. GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY
 338. LOGIC
 339. FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
 340. INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR
 341. LIMNOLOGY
 342. LITERATURE, BRITISH ISLES
 343. MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD
 344. ENGINEERING, GEOLOGICAL
 345. EMERGENCY MEDICINE
 346. DEMOGRAPHY
 347. ETHNIC STUDIES
 348. MINING & MINERAL PROCESSING
 349. MICROBIOLOGY
 350. THEATER
 351. FORESTRY
 352. BIOLOGY
 353. ENGINEERING, PETROLEUM
 354. FAMILY STUDIES
 355. MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS
 356. SOCIAL ISSUES
 357. NUTRITION & DIETETICS
 358. OTORHINOLARYNGOLOGY
 359. PHYSICS, NUCLEAR
 360. QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY
 361. DEVELOPMENT STUDIES
 362. EDUCATION, SPECIAL
 363. ETHICS
 364. ENGINEERING, ENVIRONMENTAL
 365. RHEUMATOLOGY
 366. PRIMARY HEALTH CARE
 367. HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE
 368. LITERATURE, AMERICAN
 369. OPTICS
 370. ETHNIC STUDIES
 371. AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS
 372. AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE
 373. ENGINEERING, BIOMEDICAL
 374. PHYSICS, APPLIED
 375. FOLKLORE
 376. HEMATOLOGY
 377. MEDICINE, LEGAL
 378. ENGINEERING, CHEMICAL
 379. ENGINEERING, AEROSPACE
 380. ECOLOGY
 381. ENGINEERING, MARINE
 382. ENGINEERING, OCEAN
 383. WOMENS STUDIES
 384. GENETICS & HEREDITY
 385. IMMUNOLOGY
 386. MEDICAL ETHICS
 387. ERGONOMICS
 388. CLASSICS
 389. AGRICULTURAL ENGINEERING
 390. PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL
 391. CRITICAL CARE MEDICINE
 392. NEUROIMAGING
 393. PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL
 394. METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES
 395. THERMODYNAMICS
 396. AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY
 397. CULTURAL STUDIES
 398. GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS
 399. SUBSTANCE ABUSE
 400. ENGINEERING, INDUSTRIAL
 401. GEOGRAPHY, PHYSICAL
 402. TRANSPORTATION
 403. INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE
 404. OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE
 405. REGIONAL & URBAN PLANNING
 406. PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS
 407. PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL
 408. GERIATRICS & GERONTOLOGY
 409. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
 410. CHEMISTRY, ANALYTICAL
 411. ELECTROCHEMISTRY
 412. ENGINEERING, MANUFACTURING
 413. GEOLOGY
 414. PSYCHOLOGY, SOCIAL
 415. INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
 416. SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS
 417. METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING
 418. PATHOLOGY
 419. PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
 420. LITERATURE, AMERICAN
 421. LITERATURE, SLAVIC
 422. MINING & MINERAL PROCESSING
 423. POETRY
 424. PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS
 425. ROBOTICS
 426. ALLERGY
 427. GERONTOLOGY
 428. PSYCHOLOGY
 429. PHYSICS, CONDENSED MATTER
 430. MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY
 431. ACOUSTICS
 432. CELL BIOLOGY
 433. CHEMISTRY, MEDICINAL
 434. MICROSCOPY
 435. GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY
 436. ENGINEERING, MARINE
 437. PRIMARY HEALTH CARE
 438. CHEMISTRY, PHYSICAL
 439. ANDROLOGY
 440. BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
 441. COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS
 442. SOIL SCIENCE
 443. DANCE
 444. MARINE & FRESHWATER BIOLOGY
 445. COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
 446. AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
 447. CRYSTALLOGRAPHY
 448. PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
 449. MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS
 450. NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY
 451. MEDICAL INFORMATICS
 452. CHEMISTRY, ORGANIC
 453. ERGONOMICS
 454. TRANSPLANTATION
 455. MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES
 456. TOXICOLOGY
 457. MEDICINE, LEGAL
 458. BIODIVERSITY CONSERVATION
 459. BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS
 460. ENTOMOLOGY
 461. MEDICAL ETHICS
 462. POLYMER SCIENCE
 463. MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING
 464. PARASITOLOGY
 465. PHYSIOLOGY
 466. LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN
 467. BIOPHYSICS
 468. FISHERIES
 469. HISTORY OF SOCIAL SCIENCES
 470. LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN
 471. TROPICAL MEDICINE
 472. LOGIC
 473. QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY
 474. PHYSICS, MATHEMATICAL
 475. POETRY
 476. MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
 477. AGRICULTURAL ENGINEERING
 478. ZOOLOGY
 479. PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL
 480. DANCE
 481. ENGINEERING, OCEAN
 482. ENGINEERING, PETROLEUM
 483. LITERARY REVIEWS
 484. MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS
 485. MATERIALS SCIENCE, TEXTILES
 486. IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY
 487. PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS
 488. PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
 489. PHYSICS, NUCLEAR
 490. REPRODUCTIVE BIOLOGY
 491. SPECTROSCOPY
 492. ANATOMY & MORPHOLOGY
 493. BEHAVIORAL SCIENCES
 494. CELL & TISSUE ENGINEERING
 495. CHEMISTRY, APPLIED
 496. CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR
 497. LITERATURE, BRITISH ISLES
 498. VIROLOGY
 499. LITERATURE, SLAVIC
 500. OCEANOGRAPHY
 501. PHYSICS, PARTICLES & FIELDS
 502. SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL
 503. MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD
 504. EVOLUTIONARY BIOLOGY
 505. DEVELOPMENTAL BIOLOGY
 506. HORTICULTURE
 507. LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN
 508. PALEONTOLOGY
 509. MINERALOGY
 510. MYCOLOGY
 511. NEUROIMAGING
 512. MATERIALS SCIENCE, CERAMICS
1536
رتبه بندی این مطلب:
5.0

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما